Home

Jištění vodičů v rozvaděči

- Uvedené hodnoty jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na výrobci. Jištění: Dá se uvažovat, že pro jistění vodičů a kabelů s PVC izolací můžeme použít jisticí prvek s nejbližší nižší jmenovitou hodnotou proudu, než je hodnota proudu uvedena v tabulce OTÁZKA: Dimenzování vodičů a kabelů v rozváděčích : Obracím se na Vás s otázkou, jakým způsobem a pomocí které normy postupovat při určování proudové zatížitelnosti (průřezu) fázových, pracovních a ochranných vodičů a kabelů v rozváděčích NN vyráběných v souladu s normami ČSN EN 60439-1,3,4,5 a ČSN EN 60204-1, jestliže jisticím prvkem by byl jistič. O označování se zmiňuje i ČSN EN 60439-1 ed.2 čl. 5.2 V rozvaděči musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a k nim příslušející jistící přístroje. a ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.2 Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možné identifikovat pro inspekci, zkoušení, opravy nebo pro změny.

PPT - Elektrotechnická měření Dimenzování sítí nn - PAVOUK

Hodnoty dovolených proudů pro vodiče (kabely) - proudová

 1. AB-404 Jištění a dimenzování vodičů stejnosměrných obvodů 5. 1. 2018; AB-403 Zatížitelnost měděných pasů v rozvaděči 16. 12. 2017; AB-402 Ke zkratové odolnosti jističů 23. 11. 2017; AB-401 Průřez kabelu pro požárně bezpečnostní zařízení 23. 10. 201
 2. Podmínky jištění se ale v porovnání s podmínkami jištění původním jističem mírně změní. Vždy je tudíž nutné zkontrolovat jmenovitý proud použitého jističe ve vztahu k dimenzování vodičů v instalaci. Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat pracovníky firmy na adrese: OEZ s. r. o. Šedivská 339 561 51 Letohra
 3. Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění jsou uvedeny v tabulce č. 6, kde jsou nejpoužívanější obvody - světelné, zásuvkové, pro pračku, chladničku, bytové jádro, myčku, pro sporák apod. Pro rozvod v bytech či rodinných domech se používá soustava TN-S. Při ukládání vedení na hořlavý podklad (např. vedení.

AB-064 Dimenzování vodičů a kabelů v rozváděčíc

Dimenzování a jištění vodičů - příklady. Příklad 3: Navrhněte průřez třífázového kabelu CYKY zatíženého proudem Ip= 77 A, který je uložen s dalšími 5 vzájemně těsně přiléhajícími kabely na perforované kabelové lávce, teplota okolního vzduchu o=40°C D Kabely vícežilové v trubkách v zemi, nebo přímo v zemi. Kabely 2 E ÷3 žilové na vzduchu Dovolené zatěžovací proudy měděných (Cu) vodičů s PVC izolací při okolní teplotě vzduchu 30 °C, v zemi ( pro uložení v zemi 20 °C a tepelném odporu půdy 2,5 K·m/W.) Jmenovitý průřez vodičů Dovolené zatěžovací proudy [A Přímé vedení vodičů je daleko důležitější než zhoršená čitelnost označení. Pro jistotu je však třeba se vždy u typu 2 podívat na doporučení výrobce, zda lze SPD instalovat i v této poloze. V případě současné produktové řady výrobce Dehn + Söhne je toto možné provést se všemi SPD Jištění vodičů 4.1 Základní pravidla. Vodič nebo spotřebič jistíme proti přetížení, nebo proti zkratu, nebo obojímu; Ochrana proti přetížením a zkratovým proudům se provádí jedním nebo více jistícími prvky, které musí být schopné přerušovat jakýkoliv nadproud v místě, kde je prvek instalován 4 DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ A KABELŮ 4.1 Řada jmenovitých průřezů vodičů a jejich značení (0,35 - 0,5 - 0,75 - 1) 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 210 240 300 350 400 450 500 [ mm2] Provedení: - Al - hliník - Cu - měď RE kulatý jednodrátový RM kulatý mnohodrátov

Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A? Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V? Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci? Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m? Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez? Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění Máte pravdu, že opravdu v rozváděči nemáte PEN rozdělen na PE a N. Jelikož se jedná o TN-C být ani rozdělení nemůže. V prodloužení hliníkových vodičů nevidím žádný problém, jen se přimlouvám za wago svorky, jak už zde bylo zmíněno. Opět kultůra uložení zž vodičů je jak od prasátek Dimenzování vodičů 13 9. Oznamovací povinnost 18 která obsahuje přístroje pro jištění roz-vodu v zařízení u odběratele. Přívodní vedení Začíná odbočením od jistících prvků v distribučním rozvaděči. Dělí se na HDV, odbočky k elektroměrům a vedení od elektroměru.

Která norma řeší značení vodičů v rozvaděčích

Při použití jiných kovů musí být průřez vodičů uvedeným průřezům ekvivalentní. Průřez vodičů je však nutné navrhnout také v závislosti na předřazeném jištění. V tabulce níže je uveden příklad minimálních průřezů pro první + druhý (B+C) stupeň ochrany proti přepětí na bázi varistoru Takto vychází proudově daný PEN-vodič s rezervou i pro jištění fází po 16A. - - - - Mrknul jsem se, že jen od r.1989 vyšlo k vyhl.50 dobře přes 50 novel - spousta změn, ale taky spousta ale. → Právě řeším i zařazení proud.chrániče v obvodu koupelny renov.vedení v 1.patře rod.domku

AB Dimenzování a jištění - IN-E

Jistič (ochranný vypínač) je elektrický přístroj, který zajišťuje nadproudovou ochranu.Protéká-li jím nadměrný elektrický proud, automaticky odpojí chráněný elektrický obvod, čímž chrání před průnikem nebezpečného dotykového napětí, nadproudem (zkratem, přetížením), poškozením elektrické instalace nebo přístrojů, případně požárem Pokud je rozdělení v elektroměrovém rozvaděči, každá větev se musí jistit jističem umístěným v neměřené a plombovatelné části tohoto rozvaděče. Následně se větve nesmí spojit. Hlavní domovní vedení se provádí z celistvých vodičů a po celé délce bez přerušení, je-li nutno je přerušit, pak se připouští jedno přerušení vodiče v 1. nadzemním podlaží objektu

jištění v HDS se provádí ve jmenovité řadě proudů dle IEC: Barevné značení vodičů v elektroměrovém rozváděči musí být v souladu s PNE 35 7030 ed. 2 Zapojení elektroměru při změně soustavy v elektroměrovém rozvaděči z TN-C na TN-C-S: 10 DDA a.s., prodejce elektrotechnických a elektroinstalačních materiálů, kabelářská problematika, katalog kabelů a vodičů, příslušenství, vysoká flexibilita a vstřícnost všech obchodních zástupců, profesní schopnosti technických pracovníků, školení a představení nových trendů v kabelářské problematice, držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 Každý elektrický okruh nejen v domácnosti musí být jištěn a to především proti zkratu nebo přetížení. K tomuto jištění slouží pojistky a jističe. Elektrická pojistka se při větším proudu (v ampérech - A) přetaví a tak přeruší obvod. Po odstranění poruchy je třeba pojistku vždy vyměnit za novou Pro měděné vedení z vodičů nebo kabelu, s izolací PVC, uložené způsobem B1, při průřezu vodiče 2,5mm 2, pro 3 zatížené vodiče, je možné vodiče zatížit proudem 21.0A.to jest jištění jidtičem 18 A v C plně vyhovuje. V zemi či ve zdi je to i více Info zde Dimenzování vodičů 15 10. Neměřené odběry 18 11. Krátkodobé odběry 19 12. Přepěťové ochrany odběrného zařízení 20 13. Oznamovací povinnost 20 14. Požadavky na umístění, provedení a zapojení Rozvodnice Část ER, která obsahuje přístroje pro jištění rozvodu v zařízení u odběratele

Distribuční rozváděč smyčkový pro připojení vodičů do 240mm2. připojení kabelové elektrorozvodné sítě a jištění přívodního vedení k odběrnému místu. Rozváděče jsou určené pro používání minimálně osobami znalými. koordinovaný jistící prvek v předřazeném rozváděči (rozsah vypínání a. ČSN EN 60898 Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací (části 1-2) PNE 33 0000-5 Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení 5. HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍNĚ, HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ A ODBOČKY K ELEKTROMĚRŮM 5.1 Zde ve vašem případě, by měly stačit dva jističe/chrániče FL7 16A/30mA a FL7 10A/30mA. Tu pětadvacítku (možná bych dal třeba ještě silnější), brát jako hlavní vypínač, nikoli jistič. Nemůžete mít jistič v podružném rozvaděči, stejné hodnoty jako na přívodu V následující tabulce je uveden přehled jmenovitých proudů kondenzátorů (IN) a přiřazených pojistek (INP) pro jištění prosté nechráněné kondenzátorové baterie pro různá jmenovitá napětí: 400 V 440 V 525 V 690 V QN IN INP IN INP IN INP IN INP [kvar] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] 0,5 0,7 2 0,7 2 0,5 2 0,4

Přepěťové ochrany Minia - obecná pravidla připojení, OEZ

Přístroje a rozváděče pro bytové instalace - Časopis

 1. . délky 18 mm a průřezů jako u plných vodičů. Není-li elektroměr v jedné skříni s MTP, propojí se např. třemi kabely CYKY 3Cx4 se zkušební svorkovnicí umístěnou v odběratelském rozvaděči
 2. Dále se budeme zabývat rozvodnicemi a rozvaděči. Rozvaděč definuje ČSN EN 60439-1, jako 2-6A pro jištění HDO. poškození izolace vodičů. Spojovací vedení je z plných vodičů a vcelku. Průřezy spojovacích vodičů
 3. D ^E Eò ìôõô À ol] v µl ]Àv_v }l ] v_Ì Î~ v (} u } ÇUu Pv ÇUl}v vÌ } Ç 10 -20 E (] uv_} Ìv v_ Æ U^ >^r Z oÀ v_i ] ] À v_~ Eu l} 1,05 - 1,2 I n lîZ } ]vÇUïì£ 5 - 6,25 Z (] uv_} Ìv v_ µ Z ~ _ oµ v À_ 2 - 3
 4. Rozbočení na více stoupacích vedení a jejich jištění se provádí obvykle v přípojkové skříni nebo v rozvaděči. V budovách nejvýše se třemi odběrateli není nutné hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům lze provést přímo z přípojkové skříně

Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130

Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům Shoda HDV a odbočky k elektroměrům (přívody) vždy v soustavě TN-C, z celistvých vodičů bez přerušení. Průřezy vodičů odbočky se volí s ohledem na očekávané zatížení - minimální průřezy vodičů odboček 6 mm2 Cu V koupelnách musí být provedeno místní doplňující pospojování, které musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými částmi zařízení v zónách 1, 2 a 3 včetně ochranných vodičů zásuvek a tyto cizí vodivé části v zónách 0, 1, 2 a 3 V navodu se rozlisue poradi napeti a uvadi se Δ/Y 230/400 V, kdezto ja mam Y/Δ 380/220V. Peťan: První symbol - první napětí, druhý symbol - druhé napětí. Tedy trojúhelník = 230 V, hvězda 400 V. U druhého to je hvězda = 380 V, trojúhelník = 220 V. Dříve se zvýšilo napětí z 220 na 230 V. Takže u starších zařízení.

V tomto případě jsou kondenzátorové baterie umístěny v rozvaděči spínané stykači. K připojení vodičů slouží svorkovnice v krytí IP 20. Krytí lze navýšit pomocí plastového krytu na IP 54. Doporučené dimenzování připojovacích vodičů a jištění. Výkon (kVAr) Jmenovitý proud (A) Doporučený,průřez (mm2 Hlavní jištění - umístění elektroměrového rozváděče a podružného rozváděče; Druh sítě - IT, TT, TN - (TN-C, TN-C-S) - neopomenout na spínací N z HDO; V síti TN-C-S - dva možné módy zapojení 3+1 nebo 4+0 (3f. síť); 1+1 nebo 2+0 (1f.) Další sítě vstupující do objektu; Jaké zařízení budeme chráni Většina hlaviček v obyčejných vrtačkách končí na průměru dříku vrtáku 13mm a tu dvacítku vidiák tam nedostanete, leda by měla zeslabený dřík.Pokud se rozhodnete jištění okruhů přemístit dovnitř bytu, doporučuji položit mezi rozvaděčem na hlavním schodišti a jištěním v bytě buď 3 kabely CYKY 3*2,5 nebo.

objektu v čl 7.3.1) • Průřezy vodičů odbočky se volí s ohledem na očekávané zatížení - minimální průřezy vodičů odboček 6 mm2 Cu. (max. průřez PRE - 25 mm², ČEZ + E.ON - 16 mm²) • Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru k přístrojov Ledaže by to bylo podmíněné uděláním toho obvodu bez přerušování vodičů (čili by byl spoj vlastně jediný = v rozvaděči, na jističi a tak). Je to jedna z metod, jak obvod udělat - toto je ale práce pro vraha, je to to nejlepší, jak to udělat, ale nevím, který elektrikář by to takto dělal, tam musí vše pasovat už v. V jarním vydání Zpravodaje jsme se zabývali problematikou připojení přepěťových ochran. Řešili jsme umístění přepěťové ochrany v rozváděči, délku přívodních vodičů, typy zapojení, průřezy připojovacích vodičů apod. Nastínili jsme také souvislost mezi průřezem připojovacích vodičů a maximálním předřazeným jištěním PNE 35 4701 stanovuje požadavky na pojistky gTr pro jištění transformátorů vn/nn. PNE 35 7149 v příloze D upřesňuje volbu pojistkového odpínače v návaznosti na jmenovitý výkon transformátoru a rozměrovou velikost pojistek gTr (kódy P1 až P4)

Rozvaděče RST Rozvaděče NN typu RST jsou určeny pro distribuční transformovny s transformátory do 630 kVA včetně. Použití: Rozvaděče RST se používají pro transformovny: a) stožárové na příhradových stožárech b) na sloupech z předpjatého betonu ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Jmenovité napětí 3x230/400V, TN-C-S Kmitočet: 50 Hz Jmenovitý proud hlavních přípojnic. V opodstatněných případech tzn. jsou-li k tomu technické nebo ekonomické důvody, lze v síti TN v elektroměrovém rozváděči provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a před hlavní jistič osadit proudový chránič. Musí však být splněny požadavky ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a navazujících norem e) obecně pro případy jištění okruhů v průmyslu od 25A výše lze doporučit spíše osazení 10 kA jističi V případě aplikací pro byty, či kanceláře, stačí obvykle jen 6 kA. Jde tedy v zásadě o posouzení, zda se k jističi může vůbec přenést tak vysoká energie 10.000 A nebo ne. Zpět na obsa TABULKA průřezů vodičů a jejich možné jištění v závislosti na příkonu topného kabelu. (způsob uložení el. kabelů C - kabely vícežilové ve zdivu, na zdi a na podlaze) Průřez vodiče (mm 2

Třífazový proudový chránič 230 V AC, vybavovací proud 30 mA. Chrání před nebezpečným dotykovým napětím na živé nebo neživé části el. zařízení. Neslouží k ochraně před zkratem! Testovací tlačítko pro kontrolu funkčnosti. Jmenovitý proud 25 A. signalizace stavu zapnuto vypnuto. Pro průřez vodičů.. Svorkovnice PPV8 vhodná pro distribuci napájení 24V jednotlivých komponent, nebo pro propojení Tree sběrnice mezi Tree Extensionem a zbytkem kabeláže, kdy každá jedna svorka je určena pro jeden z vodičů sběrnice (max. průřez vodiče 1.5 mm 2), tímto spojením ušetříte mnoho času a prostoru při realizaci rozvaděče.Jednotlivé svorky, lze oddělit pomocí oddělovacích. V rozvaděči mám 3 řady jističů DPN. První řada začíná 3f proudovým chráničem, přičemž v ostatních řadách již proudový chránič není. Jističe v první řadě (s proudovým chráničem) mám mezi sebou propojené vaší speciální klemovací lištou: Čtyřpólový proudový chránič a jističe DPN (lišta 3P+N) se. JIŠTĚNÍ, SPÍNÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ N vodičů v rozvaděči - NELZE JI POUŽÍT JAKO FÁZOVOU PŘÍPOJINICI APOD. !!! MOŽNOST PŘIPOJENÍ: - 4 x svorka 6mm2 - 6 x svorka 16mm2 - 4 x svorka 95mm2. Svorka odbočovací SPE 2. Odbočovací svorkovnice SPE 2 zelená. Použijte jednomodulové proudové chrániče BONEGA s nadproudovou ochranou (6 kA). Ideální jištění elektrických obvodů. V odborné veřejnosti panuje shoda, že ideální ochrana elektrických obvodů nastane, když je každý okruh chráněn samostatným jističem a proudovým chráničem

Tipy a triky při instalaci přepěťových ochran (část 22

Použití: Třmeny ve tvaru V jsou určeny pro připojování vodičů k praporcům tvaru V. Třmen a praporec tvoří připojovací V svorku.Vnitřní segment svorky W 10-240 je otočný, a tím umožňuje pohodlné připojení vodičů v rozsahu 10-240 mm2 Kontakty. telefon: 565 432 886; mobil: 777 677 351; Přihlášení. Přihlášení uživatele; Nová registrace; Košík. Košík; 0 Kč bez DPH; 0 Kč s DP Elektronická pojistka ve svorce maxGUARD je nový, originální koncept elektronického jištění s integrovanou svorkovnicí pro rozvod 24 V DC. Oproti konvenčnímu řešení tento koncept umožňuje řešení na míru každé aplikaci a výrazně urychluje čas instalace a přináší až 50% úsporu místa v rozvaděči Rád bych uvedl jeden příspěvek k jištění - na svém dnes již zrušeném kolejišti jsem používal jako jištění obyčejnou automobilovou žárovku 12 V (příkon si už nepamatuji, snad kolem 15 - 20 W), kterou jsem měl zapojenou do serie s napájeným zařízením (kolejištěm) Elektroměrový rozvaděč je začátek bydlení, musíte jím začít aby jste měli elektřinu a proto je nejdůležitější. Elektroměrový rozvaděč se vyrábí v pilíři, zápustný nebo na povrch. Elektroměr a hlavní jistič se usazuje za plombovanou část a proto je tak důležitý, aby odpovídal českým normám

Jištění vodičů - Publi

 1. V následující tabulce 1 uvedený počet vodičů a jejich průřez platí pro jednožilové vodiče (například AY, CY) v trubkách, pro proudovou soustavu sítě TN, AC 230/400 V, 50 Hz, přičemž část vedení od přípojkové skříně k první odbočce k elektroměr
 2. V rámci projektu bude také provedena realizace nového elektrického obvodu pro napájení rozvaděče v suterénu budovy. Napájení 230V pro aktivní prvky v datovém rozvaděči bude realizováno jako samostatný obvod napojený na současný elektrický rozvaděč pomocí samostatného jištění
 3. Nejčastěji používanými průřezy vodičů jsou 1,5 mm 2 pro světelné obvody, chráněné jističi 10 A, pro rozvody v zásuvkových obvodech 16 A jsou určeny průřezy vodičů 2,5 mm 2. Ovšem přívodní vedení k domu od hlavní domovní skříně (zpravidla umístěné na hranici pozemku) bude dimenzováno podle projektovaného.
 4. V jarním vydání Zpravodaje 1-2011 jsme se zabývali problematikou připojení přepěťových ochran. Řešili jsme umístění přepěťové ochrany v rozváděči, délku přívodních vodičů, typy zapojení, průřezy připojovacích vodičů apod. Nastínili jsme také souvislost mezi průřezem připojovacích vodičů a maximálním předřazeným jištěním

Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení

Jištění elektrických zařízení a kladení vedení Kritéria hodnocení Způsoby ověření a) Uvést základní zásady pro dimenzování vedení (dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost, teplotu okolí, uložení a seskupení vodičů, charakter zátěže a dovolený úbytek napětí) Ústní ověřen Pro značení jednožilových vodičů barvami platí ČSN 33 0165 ed. 2, pro označování žil kabelů ČSN 33 0166 ed. 2, ze kterých vycházejí údaje obsažené v tabulce. Barvy vodičů pro napojení převodníku nebo optooddělovače: - fázový vodič barva černá; - nulový vodič barva světlomodrá; - barvy pro jednotlivé druhy. SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových o

Pokud není nějaká fáze přítomna je pravděpodobně v nadřazeném jištění vypálená nožová nebo závitová pojistka. Ty se většinou nacházejí na obvodové zdi v případě rodinného domku nebo na hranici pozemku v pilířovém rozvaděči a bude pravděpodobně třeba zavolat odborníka PS 100A Přípojková pojistková skříň pro jištění odběrů 100 osazená jednou sadou pojistkových spodků velikosti připojením přívodních vodičů V svorky odvodních vodičů konstrukční H svorky pojistkového spodku V případě platí, pokud jsou sebe vzdáleny více než (myšleno délka vodičů), koordinace zaručena díky fyzikálním vlastnostem vedení.0,5m F Průběžné zapojení Příčné zapojení T1 T2 < 10 SJBplus-50-2,5 SVM-440-. A. 4.Pokračuje-livedenídále,instalujeme další svodiče přepětí stupně min. Jištění svodičů pro. Tavná pojistka využívá principu ohřevu tenkého drátku, který je při průchodu nadproudu procházejícím proudem ohříván až k přetavení. Na přiloženém obrázku je v porcelánovém těle pojistkové vložky umístěn tenký tavný drátek (F), který je obklopen křemičitým pískem (kvůli zhášení elektrického oblouku vzniklého při rozpojení elektrického okruhu)

Zapojení bytového rozvaděče - Poradte

Prepäťové ochrany Minia - obecné pravidlá pripojenia, OEZ

 1. Jištění vodičů - Diskuze TZB-inf
 2. Elektrický jistič - Wikipedi
 3. Hlavní domovní vedení v budovách - ElektroPrůmysl

Připojovací podmínky nn ČEZ Distribuc

Elektroinstalace v koupeln

 1. Přehled a zapojení motorů - mylm
 2. Kompenzační kondenzátory nn, vn - RaP Energ
 3. Vnitřní ochrana proti přepětí - HAKEL přepěťová ochran
 4. Jak předělat elektrické rozvody v panelákovém bytě podle
 5. ELEKTROINSTALACE - Koupeln
 6. Vodiče jen v jedné krabičce - Elektrika Modrastrecha

Přepěťové ochrany Minia - jištění přepěťových ochran, OE

 • Ludvík viii.
 • Skleníky pardubice.
 • Kachny farma.
 • Kamna do dílny bazar.
 • Sony xperia e3 d2203.
 • Roseta plus.
 • Zasuvka.
 • Strašidla recenze.
 • Richard red ale.
 • Nerf slingfire.
 • 3d fotky ve skle brno.
 • Zvyseni ph naoh.
 • Cukrové ozdoby.
 • Rovníkové sluneční hodiny.
 • Solarium valtice.
 • Krbová kamna obi.
 • Meteorologie.
 • Valentýnské trenýrky styx.
 • Pohlreich rychle recepty.
 • Zelený zákal invalidní důchod.
 • Konirna sternberskeho palace.
 • Egyptské bytové doplnky.
 • Jmeno lilith.
 • Vtipy o manželství.
 • Turnaje volejbal.
 • Brigitte macron.
 • Jímky ostrava.
 • Johnny cash chords.
 • Jak nainstalovat tiskárnu na mac.
 • Brahms uherské tance.
 • Rc sekačka.
 • Webkamera ovčárna.
 • Dovolená u moře vlastní doprava.
 • Green day concert 2019.
 • Otipax nebo otobacid.
 • Plastenka detska.
 • Bekyně velkohlavá likvidace.
 • Uvex helmy detske.
 • Nošení dětí od narození.
 • Klec pro kralika opava.
 • Výměna jističe.