Home

Redoxní reakce laboratorní práce

Redoxní reakce - Školáci

Chemické Reakce - ZŠ Školní 226 Kaplic

(laboratorní práce) Ozna Elektrolýzou ozna čujeme redoxní reakce probíhající na elektrodách zapojených ke zdroji stejnosm ěrného elektrického proudu v roztoku nebo tavenin ě. Vodivost roztoku zp ůsobují volné ionty. Roztok nazýváme elektrolyt. Elektrolýza má široké využití Laboratorní práce č. 2 - redoxní reakce, vypracovala Mgr. Alena Havranová Laboratorní práce č. 3 - důkazy chem. prvků v org. slouč., vypracovala Mgr. Alena Havranová Laboratorní práce č. 4 - svařování polyethylenu, vypracovala Mgr. Alena Havranov Redoxní reakce lze myšlenkově rozdělit na dva děje, na oxidaci a redukci. Atomy, které odevzdávají elektrony, se oxidují (oxidační číslo se zvyšuje), kdežto atomy, které přijímají elektrony, se redukují (oxidační číslo se snižuje) Postup práce: 1) Do suché zkumavky nalijeme malé množství kyseliny chlorovodíkové, 2) pomocí pinzety chytneme kousek vaty, namočíme jej do amoniaku, uzavřeme jím zkumavku a pozorujeme, k čemu došlo. Otázky a úkoly (2/1): 1. Napište rovnici reakce kyseliny chlorovodíkové a amoniaku, produkt pojmenujte. 2 zpět. Redoxní reakce . Redoxní reakce = jsou chemické reakce, při kterých dochází ke změnám oxidačních čísel atomů prvků. Skládají se z oxidace a redukce. každá redoxní reakce se skládá z oxidace a redukce; oxidace a redukce probíhají vždy současně; nikdy neprobíhá pouze jedna z nic

Laboratorní práce č.5. Téma: Redoxní reakce - elektrolýza. Úkol: Proveďte elektrolýzu vodného roztoku chloridu měďnatého a dokažte produkty elektrolýzy. Teorie: Chlorid měďnatý se v roztoku disociuje na ionty: CuCl2 → Cu2+ + 2 Cl P + D PRVKY - Laboratorní práce Téma: Reakce manganu a jeho slou č enin Postup 2: 1) 1,04g thiosíranu sodného rozpus ťte ve vod ě a dopl ňte v odm ěrné ba ňce n Základy laboratorní techniky. Oxidačně-redukční reakce, polymerace, substituční reakce; Redoxní děje . Redoxní děje. Seznámíte se s podstatou redoxních dějů a se základními pojmy, které s tímto typem chemických reakcí souvisejí. Definujeme základní pojmy oxidace a redukce, oxidační a redukční činidla

Redoxní reakce - Wikipedi

Druh materiálu: Protokol laboratorní práce pro žáky spopisem postupu práce pro žákovské pokusy svyužitímsenzoruteploty USB teploměr Verner Go!Temp Vernier Cíl: Žáci provedou jednotlivé pokusy svyužitím senzoru teploty, určují typ reakce, procvičují jednotlivé laboratorní postupy a technik DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Štěpánka Zemanová 3 Laboratorní návody 47 3.1 Bengálské ohně 47. 3.2 Tepelný rozklad dichromanu amonného - sopka 49 3.3 Oheň bez zápalek 50 3.4 Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného 51 Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při nichž. Redoxní reakce, elektrochemie (1/14) · 10:09 Redoxní reakce Hank nám v tomto videu vysvětlí, co jsou to redoxní reakce, kde všude se s nimi setkáme a jak je můžeme snadno vyčíslit

Zapište rovnici reakce jodovodíku s kyselinou sírovou, při které vzniká jod, sulfan a voda: A) Podrobný rozpis odvození stechiometrických koeficientů. Zapíšeme vzorce reaktantů a produktů do reakčního schématu HI + H 2 SO 4 → I 2 + H 2 S + H 2 17. Posluchači si vedou laboratorní deník, do něhož během cvičení zapisují vlastní pozorování a výsledky měření. Po skončení práce předloží tyto záznamy vyučujícímu. 18. Výsledky práce shrne posluchač v laboratorním protokolu, který odevzdá nejpozději do týdne po provedení práce. 19

· Práce s učebnicí, popř. se zápisky z minulých hodin. Časový plán: Práce je určena na dvouhodinové laboratorní cvičení, ale lze ji stihnout i v průběhu jedné vyučovací hodiny za předpokladu, že pracovní list si žáci zkompletují jako domácí samostatnou práci Diplomová práce má 5 základních kapitol. Teoretická část se zabývá základními definicemi a pojmy z oblasti chemických reakcí. Kapitola prezentace je část, kterou pedagog může využít při výkladu učiva redoxní reakce. Laboratorní návody poskytují soubor ukázek pokusů Práce se sklem, korkem a pryží Váhy a vážení Měření objemu Měření hustoty Filtrace a dekantace Krystalizace Sublimace Destilace Práce s plyny I Práce s plyny II Práce s plyny III Rychlost chemické reakce Kyselost a zásaditost vodných roztoků Neutralizace Redoxní reakce I Redoxní reakce II Redoxní reakce II Typ práce: Zápisky z hodin. Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady. Charakteristika: Práce obsahuje 16 zpracovaných laboratorních prací s principy, schématy, postupy práce a vysvětleními, se kterými se můžete setkat na střední škole v prvním ročníku Laboratorní práce - adsorpční vlastnosti aktivního uhlí, plastická síra; Redoxní reakce

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete správci své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních. laboratorní řád a bezpečnost práce; opakovÁnÍ uČiva 8. roČnÍku; Úvod do chemie; chemickÉ lÁtky a smĚsi; poznÁvÁme sloŽenÍ lÁtek; chemickÉ reakce; chemickÉ prvky; anorganickÉ slouČeniny; říjen. redoxnÍ reakce; co jsou redoxnÍ reakce LABORATORNÍ PRÁCE Č. 12 REDOXNÍ REAKCE II PRINCIP Železo je neušlechtilý kov nacházející se v řadě napětí kovů vlevo od vodíku, vytěsní měď jako ušlechtilý kov z jejího roztoku: Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu Tomuto ději se říká cementace Laboratorní práce 1.B + kvinta školní rok 2007 - 2008 Plánlaboratorníchprací1.ročníkVG 1. Laboratorní řád,BOZP v chemické laboratoři,organizační pokyny ,zápisy laboratorníchprací v sešitech (protokolech), zásady první pomoci. Chemické sklo a nádobí, nákresy. 2

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E VZDĚLÁVÁNÍ LABORATORNÍ PRÁCE Č. 44 REDOXNÍ REAKCE - KVANTITA ÚKOL Č. 1: STANOVENÍ VOLNÉHO CHLÓRU V CHLORAMINU CHEMIKÁLIE Odměrný roztok Na 2 S 2 O 3 (c = 0,05 mol/l), pevný KI, 5% roztok škrobu, destilovaná voda Redoxní reakce, elektrochemie (6/14) · 10:54 Úvod do redox reakcí Vysvětlení oxidačně-redukčních reakcí na příkladu spalování metanu. Navazuje na Chemické reakce a rovnováhy anorganická chemie, laboratorní práce v prvním ročníku studia. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely

Téma: redoxní reakce. Úkoly: Reakce kyseliny sírové (H2SO4) s dichromanem draselným (K2Cr2O7) Reakce kyseliny siřičité (H2SO3) s manganistanem draselným (KMnO4) Pomůcky: držák, zkumavky, váhy. Chemikálie: Roztok NaSO3 o koncentraci 1 mol/dm3. Laboratorní práce č. Laboratorní práce - 1. ročník a kvinta (Bude průběžně doplňováno.) Plán laboratorních prací, Zásady práce v laboratoři, Sklo a další pomůcky; Dělení směsí, filtrace, krystalizac

Výukový portál [CH] 2

Naše laboratorní práce byla na téma neutralizační reakce. Žáci si vyzkoušeli laboratorní techniku titrace: což je stanovení koncentrace neznámého roztoku na základě spotřeby roztoku o známé koncentraci a výpočtu z chemické reakce Laboratorní práce č.3 Analýza rostlinného popela.doc (45 kB) Laboratorní práce č.4 Stanovení obsahu kyseliny octové v octu.doc (70 kB) Laboratorní práce č.5 Redoxní reakce - elektrolýza.doc (35,5 kB) Laboratorní práce č.6 Lateralita.doc (84,5 kB) Laboratorní práce č.7 Nožní klenba.doc (177,5 kB) Laboratorní práce č. 9.

Laboratorní práce. 10. Úlohy z chemických olympiád Chemie pro 9. ročník 1. Chemické výpočty : Látkové množství • Molární hmotnost • Výpočty z chemických rovnic • Látková koncentrace. 2. Redoxní reakce :. 1 REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1..

Oxidačně - redukční reakce :: Chemické pokusy pro gymnázi

 1. Laboratorní cvičení Redoxní reakce Žák: - vysvětlí pojmy oxidace a redukce, oxidační a redukční činidlo - rozliší, které reakce patří mezi redoxní reakce - rozliší redoxní reakci od neredoxní - určí, které částice se v průběhu reakce oxidovaly, které redukovaly - oxidace a redukce - výroba kov
 2. Diplomová práce Vedoucí závěrečné práce: RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D. Praha 2015. Redoxní reakce.. 77 6.4.7 PL . 8 - Reakce kovů s vodou, kyselinami a solemi LP laboratorní práce MŠMT R Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy eské r epubliky např. napříkla
 3. GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Eva Vojířová Číslo materiálu 7_2_CH_08 Datum vytvoření 5. 1. 2013 Druh učebního materiálu Laboratorní práce Ročník 1.a 2. ročník VG Anotace Redoxní reakce Klíčová slova Redukce, oxidace Vzdělávací oblast Chemie Očekávaný výstup Student zná průběh oxidace a redukce Zdroje a citac
 4. Redoxní reakce. Pracovní list k procvičování oxidačních čísel a jeho změn, procvičování pojmů oxidace, redukce, vyčíslování redoxních reakcí. Návod a pracovní list k provedení laboratorní práce. Bc. Bohun Průša, publikováno 15.9.2011 15:34,.
 5. Laboratorní cvičení - pracovní návod Oxidačně - redukční reakce Při redoxních dějích dochází k přenosu elektronů mezi reaktanty, vlivem přenosu elektronů se mění oxidační čísla atomů. Redoxní reakce lze myšlenkově rozdělit na dva děje, na oxidaci a redukci
 6. Laboratorní práce ve skupinách, užije se u toho hodně legrace. (Klára, 8. ročník) Práce s dotykovou tabulí, je dobré, že si výpisky nemusíme dělat sami a o testech vždy víme. (Petra, 8. ročník) Pokusy, názorné ukázky - např. reakce sodíku s vodou. (Déňa, 9. ročník
 7. ut 1.2 Pomůcky a chemikálie Substituční reakce se někdy označují jako vytěsňování. Hlavním úkolem této demonstrační úlohy je ukázat příklady jednoduchých substitučních dějů, vytěsňování ušlechtilého kovu.

Laboratorní cviení z anorganické chemie - pracovní listy Závrem každého laboratorního cviení je protokol, obsahující informace o cíli práce, potebných pomckách, postupu práce, pozorováních, namených veliinách a jejich (redoxní) reakce peroxidu vodíku a) Úkol 1:. Název práce: Efektní pokusy anorganické chemie Název oboru: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie LABORATORNÍ POMŮCKY - souhrn všech laboratorních pomůcek, potřebných Kyselinu sírovou je třeba přidávat s odstupem, reakce začne prakticky okamţitě. Jakmile reakce skončí, vyčkáme asi 10 minut a poté. Práce s pracovním listem Práce s učebnicí Redoxní reakce Redoxní vlastnosti kovů - Beketovova řada kovů Elektrolýza a její vyuţití Koroze Galvanické články Vysvětlí pojmy oxidace a redukce Zapíše chemické rovnice, určí oxidační čísla Určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce Laboratorní cvičení z chemie pro střední školy Dělení trojsložkové směsi s využitím základních laboratorních operací (vážení, filtrace , práce s kahanem, odpařování na parní lázni, sušení), výpočet hmotnostních zlomků jednotlivých složek směsi. Redoxní reakce - NOV. Laboratorní práce z chemie (první ročník) Práce obsahuje 16 zpracovaných laboratorních prací s principy, schématy, postupy práce a vysvětleními, se kterými se můžete setkat na střední škole v prvním ročníku

Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace pracovních činností ve dvojicích navazující na výklad o typech reakcí v anorganické chemii Předmět: chemie Ročník: I. ročník SŠ Tématický celek: anorganická chemie-reakce, prvky, sloučeniny Klíčová slova: kyselina, hydroxid, sůl, pH, indikátor, redoxní reakce, elektrolyt Hlavní kapitoly Úvod do laboratorních cvičení Práce se sklem, korkem a pryží Váhy a vážení Měření objemu Měření hustoty Filtrace a dekantace Krystalizace Sublimace Destilace Práce s plyny I Práce s plyny II Práce s plyny III Rychlost chemické reakce Kyselost a zásaditost vodných roztoků Neutralizace Redoxní reakce I. Reakce je silnì exotermní. MetodickØ poznÆmky: - Łerný prach se vyrÆbìl z dusiŁnanu draselnØho, dłevnØho uhlí a síry v røzných pomìrech, napł. 4:3:3 - płi vhodnØm pomìru lÆtek se spodní ŁÆst zkumavky utaví a odpadne Zlatý dØıš Z− SrÆžecí reakce, krystalizace Pomøcky: 2 kÆdinky 250 ml, zkumavka, stojan, kaha Laboratorní deníky: - Při práci jsou všichni studenti povinni psát laboratorní deník, ve kterém si zapisují všechny údaje, průběh práce a dosažené výsledky, např. výpočty, navážky, reakční teploty, čas a své pozorování, např. změna barev, skupenství, reakční děje a naměřené hodnoty Křemík, chemický prvek Si. Popis a chemické vlastnosti, reakce, sloučeniny. Výskyt křemíku v přírodě, křemík v potravinách. Průmyslová výroba a rafinace křemíku, fotovoltaický jev

CH9 - Redoxní reakce Výuka chemie, fyziky a matematik

Co jsou redoxní reakce? Redoxní reakce kovů Příloha - laboratorní práce 1 - 14. mají pozorované reakce různou rychlost. Úkol 6: Zvážit, zda pozorovaná rychlost souhlasí s tvrzením vyvozeným v úloze (4). Tab. 3: Záznam z pozorování (rychlost sledovaných reakcí) výsledky výpočtů Zkumavka č. 8 cm3 Přidáno Pozorovaná rychlost reakce Rychlost reakce odhadnutá výpočtem 1 HCl 1 granulka Zn 1 - 2 - - laboratorní práce Září Říjen 2. Směsi - které látky jsou směsi - roztoky - složení roztoků - metody na oddělování složek směsí - hmotnostní zlomek - laboratorní práce Listopad 3. Voda a vzduch - redoxní reakce - oxidace redukce - výroba železa, oceli Prosinec Lede

ELU

 1. Cvičení Redoxní reakce 1. Rozhodni, který z naznačených dějů je redukce a který oxidace: H 0 ---> H I, O-II ---> O 0, Fe III ---> Fe II, Ca 0 ---> Ca II 2. Z uvedených chemických reakcí vyber ty, které patří mezi redoxní: vodík + kyslík ---> voda; sodík + chlor ---> chlorid sodný; oxid uhličitý + voda ---> kyselina uhličitá; hydroxid sodný + kyselina chlorovodíková.
 2. Kompletní technická specifikace produktu Chemická laboratorní cvičení I. - Klouda Pavel a další informace o produktu
 3. Laboratorní cvičení v tercii NG: Základy laboratorní techniky, bezpečnost a hygiena práce v chemické laboratoři, práce s kahanem, měření objemů, vážení, filtrace, krystalizace, destilace, extrakce, příprava a vlastnosti vodíku, kyslíku, neutralizační reakce, indikátor
 4. 18.10.2010 Gybot Reakce aniontů. Laboratorní cvičení: Praktické určení neznámého kationtu. 1.11.2010 Gybot Laboratorní cvičení: Analýza solí. 15.11.2010 Gybot Beseda s chemikem 29.11.2010 Gybot Instrumentální analýza. 13.12.2010 Gybot Test výpočty a kvalitativní analýza. Úvod do práce na KACH Přf U
 5. Rovnováha redoxní reakce, oxidace, redukce. 5. Prvky a jejich sloučeniny (dotace 4/0) a. Výskyt prvků v přírodě, biologické dělení prvků. Popis a vlastnosti vybraných prvků: Postavení v periodickém systému. bezpečnost práce, laboratorní technika, metodika laboratorní práce. b. Základy laboratorní techniky odměrného.

Redoxní reakce - Khanova škol

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod - čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a. Redoxní reakce kovů Elektrolýza 1. Laboratorní práce Galvanický článek Výroba železa a oceli Koroze Listopad: Zdroje energie Neobnovitelné zdroje - ropa, zemní plyn Elektrárny v ČR Obnovitelné zdroje energie Prosinec: Organická chemie.

Medializace přírodních věd - Laboratorní práce - Pracovní

DSpace at University of West Bohemia: Redoxní reakce ve

 1. Chemické reakce. Reaktanty → produkty Dochází k zániku některých vazeb a vznikají vazby nové. Klasifikace chemických reakcí podle vnějších změn. Syntéza (skladná reakce) - dochází ke vzniku složitějšího produktu z více jednodušších Analytická (rozklad) - opak syntézy, 1 složitá látka → více jednodušších.
 2. Úkol č.1: Kondenzační reakce Princip: Dehydratačním působením kyselin vznikají z hexosa pentosaldehydické deriváty furanu. Tyto sloučeniny reagují sfenoly za vzniku různě zbarvených produktů. Volbou podmínek je sacharidy, chemie, laboratorní práce
 3. Reakce dusitanů a jejich redoxní vlastnosti 15. Příprava dusičnanu a jodidu olovnatého z olova (P) Cvičení č. 7 16. Sublimace a rozpustnost jodu 17. Příprava thiosíranu sodného (P) 18. Příprava oxidu sičičitého a reakce siřičitanů Cvičení č. 8. 19. Halogenidy a jejich sloučeniny 20. Příprava a vlastnosti chlorovodíku 21
 4. y -rozpustné vtucích, rozpustné ve vod

Laboratorní práce č. 4 d Redoxní schopnosti kovů Během 5 minut sledujeme průběh reakce v jednotlivých zkumavkách a na základě pozorování odvodíme reakční schopnosti kovů. Nákres: Obr. 2 Reakce kovů s kyselinou Pozorován. LABORATORNÍ CVIČENÍ - CVIČENÍ - OXIDACE A REDUKCE. Reakce, při níž dochází ke změně oxidačního čísla prvku nebo iontu nazýváme oxidačně redukční, zkráceně redoxní. Oxidace je děj, při kterém se odevzdávají elektrony, a tím se snižuje oxidační stupeň dané částice. Redukce je děj, při kterém se přijímají elektrony, a tím se snižuje oxidační stupeň. Kantoříková Kristýna: Redoxní reakce s barevnými a světelnými efekty (SOČ) Dobrý den, vítejte na stránce, kde jsou vám k dispozici pracovní listy k laboratorním pracím na téma Redoxní reakce s barevnými a světelnými efekty. Laboratorní práce byly připraveny v rámci mé práce SOČ

 • Zoo praha simpanz.
 • Trafo nabíječka.
 • V jaké žijeme dimenzi.
 • Webkamera mariánská jáchymov.
 • Denzitometrie praha 10.
 • Zapečený fenykl s brambory.
 • Toroidní transformátor 2000va.
 • Meruňka pozdní.
 • Jelení šperky kamenný obchod.
 • Excel vypsat hodnotu buňky.
 • Poplatek za vrácení zboží.
 • Zahradní nůžky na živý plot.
 • Turecko last minute all inclusive side.
 • Nástroje prosazování genderové rovnosti.
 • It 2017 české titulky.
 • Poloha nohy u sebe.
 • Nakládaná křepelčí vejce.
 • Sojové mléko zdraví.
 • Nadační fond petra koukala.
 • Pałac knossos.
 • Osy x y z.
 • Emirates terminal 3 dubai map.
 • Střídání obrázků na webu.
 • Cbd olej pro deti.
 • Log2(2).
 • Boty meltonky.
 • Descendants 3 cely film.
 • Bananova rolada jednoducha.
 • Asociace komunitních služeb.
 • Gobelíny prodej.
 • Vip gold super plus bb cream.
 • Thor avengers chris hemsworth.
 • Historie pil husqvarna.
 • Varixy na rukou.
 • C s lewis knihy.
 • Propolis koupě.
 • Týdny roku 2020.
 • Pixwords lidé.
 • Skalka family park, vřesinská, 742 85 vřesina.
 • Yakuza v čr.
 • Druhy kokosu.