Home

Nástroje prosazování genderové rovnosti

Nástroje EU k prosazování genderové rovnosti : Fórum 50

FSS:GEN108 Prosazování genderové rovnosti - Informace o

Přínosy, vývoj, předpoklady : Fórum 50

 1. Případová studie nástrojů prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti RWE CZ Case study of measures promoting gender equality in RWE CZ company. diplomová práce (OBHÁJENO
 2. tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových k prosazování genderové rovnosti v praxi. Samotná realizace genderového auditu však není bez implementace navržených změn dostačující. Zavedení doporučení plynoucíc
 3. ář o problematice prosazování genderové rovnosti v institucích. Zaměří se zejména na praktické návrhy, opatření a doporučení. Workshop se bude konat 25. 9. 2019. Národní i nadnárodní politiky stanovují genderovou rovnost jako průřezovou p..
 4. rovné příležitosti pro muže a ženy, sledovat aktivity veřejné správy v oblasti prosazování genderové rovnosti a aktivně vstupovat do veřejné debaty. kultury viděl nástroje útisku a jejich moc nevnímal, jako neutrální, ale jako zotroující sílu
 5. g - a důvody pro prosazování genderové rovnosti; data týkající se aktuálního stavu vč. zastoupení žen a mužů ve veřejné správě

5. Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech ..

Finanční nástroje; Základním předpokladem strategického uchopení agendy genderové rovnosti je existence materiálu na vládní úrovni. Zároveň definuje institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů a vytváří rámec pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů ve střednědobém horizontu Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový audit). Na konkrétních datech a výzkumech si ukážeme legislativní a institucionální zajištění rovných příležitostív. V rámci našich přednášek a školení představujeme tyto nástroje prosazování genderové rovnosti a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů jak politické reprezentaci, tak širší veřejnosti - vydaly jsme informační leták Komunitní rozpočtování1 Dále uvádím nástroje prosazování genderové rovnosti a zaměřuji se hlavně na genderový audit jakožto nástroj pro zajišťování a vyhodnocování prosazování genderové rovnosti na krajském úřadu, který je využitý vtéto práci. Zmiňuji jeho východiska, historii a způsoby provádění genderové rovnosti do všech oblastí evroých politik, včetně politik vnějších (rozvojová příští finanční nástroje ES a pro spolupráci mezi jednotlivými institucemi EU, která by měla podle 2013 a následně i ovlivňovat financování projektů na prosazování rovnosti mezi ženami a muži

Evroá unie využívá různé nástroje k prosazování rovnosti mezi muži a ženami, mezi nimi například finanční opatření či legislativu. Zásadním strategickým vládním dokumentem České republiky, který tvoří základní rámec pro uplatňování politiky genderové rovnosti je Vládn žen a mužů, pracovní trh, nástroje prosazování genderové rovnosti, případová studie, segregace pracovního trhu. ABSTRACT This dissertation is a case study of Česká spořitelna, a. s. It shows the significance of gender audit by asserting equal opportunities for women and men. The theoretica 2. Nástroje prosazování rovných příležitostí v praxi 16 2.1 Komunitní rozpočtování jako nástroj implementace Charty 17 2.2 Když se se ženami počítá: genderové rozpočtování 21 jako nástroj pro vytvoření skutečné rovnosti žen 2.3 Genderové audity jako nezbytný předpoklad naplňování Evroé charty 2 Konkrétní podporou MŠMT institucím v prosazování genderové rovnosti je podpora finanční, a to v podobě Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. V současné době se finalizuje výzva, která bude zaměřena na rozvoj interních kapacit výzkumných organizací (podpora interního fungování výzkumných organizací.

Hlavní příčinou úspěchu genderové agendy je ovšem absence stejně odhodlané, organizované a profesionálně působící protistrany. Opozice proti genderové agendě není jasně ustavena na politické úrovni, chybí přenášení tématu na veřejnost, ani v parlamentní diskusi nemá gender prominenci, totéž platí pro média ovlivňuje prosazování genderové rovnosti mezi zaměstnanci MZV a zprostředkovaně i kvalitu výkonu zahraniční služby. Jedním z hlavních problémů, se kterým se dopro-vázející osoby setkávají, je jejich nejasný právní status. Mezi doprovázejícími osobam A - Obecné pojmy genderové problematiky B - Právo, legislativa C - Genderová diskriminace při němž se na všech úrovních rozpočtového procesu bere ohled na otázku pohlaví s cílem prosazování rovnosti žen a mužů v procesu rozpočtování veřejných finančních prostředků. Je to princip sestavování veřejných. Gender mainstreaming je strategie, jejímž cílem je dosažení rovného postavení žen a mužů. Tento pojem byl celosvětově poprvé použit v roce 1985, konkrétně na 3. světové konferenci o ženách konané v Nairobi.Od roku 1999, kdy byl ustanoven v Amsterodamské smlouvě, je jako závazný princip platný pro všechny členské státy Evroé unie Politika rovnosti žen a mužů v Evroé unii s důrazem na vybrané nástroje k jejímu prosazování. Druhá kapitola se zaměřuje na vývoj genderové politiky Evroé unie od Římských smluv až do současnosti. Třetí a nejobsáhlejší část práce se věnuje konceptu pozitivních opatření v EU

Genderové stereotypy v českém školství - Wikipedi

 1. g - ilustrační obrázek . Genderový mainstrea
 2. Podpora spole enské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve ve ejné sfé e / Marie Čermáková Výzkumné oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR disponuje v oblasti genderových témat roz-sáhlou sadou originálních výsledků vlastního badatelskéh
 3. g, gender impact assessment
 4. - prosazování rovnosti žen amužů v celé jejich rozmanitosti a konkrétně prosazování práv žen, mimo jiné prostřednictvím přezkumu rozhodnutí o financování s cílem zajistit, aby přispívaly k prosazování rovnosti žen amužů a 13neposilovaly stávající nerovnosti. Genderové rozpočtování jako způso
 5. gu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová 1. Úřad vlády České republiky Prosazování gender mainstrea
 6. prosazovÁnÍ rovnosti Žen a muŽŮ na ÚŘadu Zjišťoval v roce 2014 úřad jako zaměstnavatel stav prosazování rovných příležitostí žen a mužů Pokud ano, jaké nástroje k tomu použil

Jsme si rovni? Genderová rovnost po česku Časopis Solidarit

Projekt WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí. V rámci projektu vzniká odborná vzdělávací platforma, která usiluje o prosazování principů genderové rovnosti v občanském vzdělávání ve strategických dokumentech. Jeho součástí je také kampaň za. Byly ustaveny nebo posíleny národní mechanismy a došlo k jejich uznání jako institucionální základny působící jako katalyzátor pro prosazování genderové rovnosti, gender mainstreamingu a monitorování a provádění Akční platformy a v mnohých případech provádění úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. Analýza obecních rozpočtů z hlediska genderu: první krok k genderovému rozpočtování Bc. Marcela Adamusová a kol Genderové násilí v oblasti sportu: ochrana mladistvých , který mech, jako jsou Erasmus+ a případně další nástroje EU v oblasti financování, za účelem prosazování zásady rovnosti žen a mužů v oblasti sportu, a to zejména se zaměřením na trenéry a trenérské vzdělávání a na. Většina partnerských organizací projektu a někteří/ré členové a členky poradního výboru udělují ocenění za prosazování genderové rovnosti nebo pomáhají zavádět opatření na podporu rovnosti žen a mužů ve firmách a/nebo vzdělávacích institucích

Případová studie nástrojů prosazování rovných příležitostí

Právě zohlednění genderové rovnosti v praxi zůstává problematické, což přiznává samo MZV ve Zprávě za rok 2015 o rovnosti žen a mužů (Zpráva 2015). Ministerstvo uvádí, že realizátoři české rozvojové spolupráce mají stále ještě málo zkušeností s efektivním zohledňováním genderové perspektivy jak ve. Avízo - Konference Rovné příležitosti opět přináší trendy v prosazování větší genderové rovnosti. Ve čtvrtek 6. června 2012 se v konferenčním sále Ministerstva vnitra v Praze na Letné uskuteční konference Rovné příležitosti. Ministerstvo vnitra ve spolupráci se společnostmi Gender Consulting, s. r. o.

Role HR v prosazování genderové rovnosti v instituci

[Zdroj: Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata, ČŽL 2009, s. 52] Rozdíl mezi platy žen a mužů v dané zemi je označen pojmem Gender Pay Gap (GPG). V České republice je v současnosti druhý největší GPG, 22%. Tento rozdíl narůstá po období péče o malé děti - z 10% na necelých 30% směrem k genderové rovnosti, která zde byla zavedena a která by mohla být inspirací i pro česká města a české obce. Poslední blok probíhal formou panelové diskuze a zaměřil se na konkrétní nástroje prosazování rovnosti žen a mužů. Za akademickou sféru v panelu zasedl Petr Pavlík, čle Připravili jsme pro Vás novinkový kurz věnovaný seznámení se současným stavem genderových nerovností a představení konkrétních nástrojů prosazování genderové rovnosti v České republice pod názvem Proč a jak prosazovat rovnost žen a mužů v praxi. Kurz se uskuteční 12. 6

Koncepce rovnosti žen a mužů do roku 2020 v resortu MSp je strategickým materiálem, který tvoří základní rámec pro uplatňování rovnosti žen a mužů v resortu MSp. Koncepce je zaměřena především na elementární oblasti genderové rovnosti s cíli, kterých lze napříč resortem dosáhnout, udržovat a zlepšovat N. vzhledem k tomu, že genderové rozpočtování ve formě plánování a programování přispívá k rozvoji rovnosti žen a mužů a plnění práv žen a je jedním z klíčových nástrojů, které tvůrci politik využívají k prosazování rovnosti žen a mužů, avšak nadále není systematicky uplatňováno žádným orgánem EU Konference bude probíhat ve formátu plenárního zasedání, které bude trvat 1 den. Panel I prozkoumá genderové dimenze korupce na národní úrovni v členských státech GRECO, na který naváže Panel II analyzující globální a regionální přístup při identifikaci genderově specifického účinku korupce a rozvoj genderově citlivých řešení • Nástroje pro prosazování rovných příležitostí žen a mužů + Úvod ke kapitole + Legislativní nástroje + Smlouva o Evroé unii a Smlouva o fungování Evroé unie + Směrnice EU + Česká legislativa + Uplatňování práva na rovné zacházení v praxi + Evroý soudní dvůr + Genderový mainstreaming + Genderové. Zdroj: Screenshot - Návrh Usnesení Evroého parlamentu o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU - Istanbulská úmluva V bodech M, 1., 2. a 20. tohoto Návrhu usnesení Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (EP) zmiňuje jak genderový mainstreaming, tak práva osob LGBT+

-gndr- - rekvalifikacni-kurzy-seminare-a-skoleni . Úvod do rovných příležitostí: 2020-11-20: Praha Kurz je zaměřen na genderovou problematiku, strategii a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact. V Česku o tomto tématu neprobíhá veřejná ani politická debata. Řeší se do jisté míry statistiky, ale ne příčiny, které k aktuálnímu stavu vedou, myslí si Martina Kampichler, odbornice na metody prosazování genderové rovnosti z fakulty sociálních studií Promítnutí ERA priority č. 4 (Gender equality and gender mainstreaming) je kromě uvedeného cíle v podobě zpracování a implementace Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji dále založeno na rozvoji dostatečné znalostní základny pro tvorbu evidence-based politiky v oblasti genderové. Efektivní prosazování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích. Specifické cíle: Indikátor: Stanovení dlouhodobého, systematického a jednotného přístupu k politice EU v oblasti genderové rovnosti a prohloubení spolupráce, dialogu a výměny zkušeností s dalšími členskými zeměmi v genderové agendě

Proč a jak prosazovat rovnost žen a mužů v praxi

 1. na genderové rovnosti v EU: další postup. rovinách, který byl stanoven jako hlavní globální strategie pro prosazování genderové rovnosti v rámci Pekingské akční platformy, přičemž je třeba kombinovat systematické Nástroje začleňování genderového hlediska, jako j
 2. aci při vymezování a provádění svých politik (článek 10 SFEU). Tato povinnost je naplňována prostřednictvím stávajících komplexních politik pro boj s diskri
 3. Abstract. Resumé Rodinná politika ve Švédsku Klíčová slova: rodinná politika, genderová rovnost, zaměstnanost žen Cílem mé diplomové práce je teoreticky analyzovat problematiku rodinné politiky ve Švédsku, neboť se jedná o jeden z hlavních nástrojů prosazování politiky genderové rovnosti, která se snaží docílit rovného postavení mužů a žen ve společnosti, a.
 4. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s konceptem rovných příležitostí a představeny nástroje k prosazování genderové rovnosti v podobě legislativního rámce, institucionálního zabezpečen

3 Genderové otázky a prosazování top down - str. 515 3.1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně - str. 515 3.2 Metodické vedení - str. 517 3.3 Podnikové kolektivní smlouvy - str. 517 3.4 Nové trendy a jejich aplikace - str. 518 4 Vyjednávání a vyjednavači - str. 518 5 K praktickému gender mainstreamingu - str. 51 ve vědeckém prost ředí. Cílem je zhodnotit dv ě oblasti - prosazování genderové rovnosti a nastolování rovných p říležitostí spojené s harmonizací rodinného a pracovního života a dále možnosti sociální pedagogiky pro podporu rovných p říležitostí Genderové násilí a stereotypy jsou stále velmi rozšířené; [] klíčovou úlohu v dosažení pokroku směrem k rovnosti žen a mužů hrají muži, a to mimo jiné z hlediska vyváženého rozdělení pečovatelských povinností vůči závislým osobám,[5] což je jeden z předpokladů rovné účasti žen na trhu práce

Gender Equality Academy hledá zájemce a zájemkyně o třídenní kurz Train-the-Trainers který se uskuteční od 27. do 29. dubna 2020 v Berlíně. Cílem projektu je navázat nové vazby a rozšířit síť školitelů a školitelek v oblasti rovnosti žen a mužů. AKTUÁLNĚ: Vzhledem k aktuální situaci týkající se ší.. Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu, školení a nebo seminářů; Úvod do právní problematiky smluv v IT: 2020-07-27: Praha: V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na aut. cs vyzývá afghánskou vládu, aby zajistila, aby národní akční plán pro afghánské ženy (NAPWA), který byl nedávno přijat, získal dostatečné finanční prostředky a byl prováděn ve spolupráci s občanskou společností a ženskými organizacemi; zároveň vyzývá Komisi, aby zajistila, aby její opatření na podporu genderové rovnosti Analyticky se věnuje oblasti platové ne/rovnosti žen a mužů (GPG). členkou Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů a zakládající členkou Genderové expertní komory (GEK). Mgr. Johana Jonáková [johana prezentuje nástroje, které pomáhají v prosazování individualizace a rovnosti ve vzdělávání

Klíčové dokumenty pro rovnost mužů a žen MP

Současně je předjímána realizace programu Inter-Excellence jako nástroje poskytujícího mj. finanční podporu pro spolupráci výzkumných organizací a podniků ČR s mimoevroými partnery. Dokumenty ke stažení: ERA Roadmap 2015-2020_Council Conclusions.pdf ERA Roadmap 2015-2020.pdf Národní ERA Roadmap ČR na léta 2016-2020.pd plÁn na podporu rovnosti Žen a muŽŮ 4 tŘetÍ emise dluhopisŮ sure 5 akČnÍ plÁn pro duŠevnÍ vlastnictvÍ 6 smlouvy se spoleČnostmi curevac a moderna 6 Čr nesplnila kvalitu ovzduŠÍ v eu 7 farmaceutickÁ strategie pro evropu 8 podzimnÍ balÍČek k evroÉmu semestru 9.

Pro zlepšení rovnosti žen a mužů v odvětví sdělovacích prostředků je zásadní zvýšit účast žen na nejvyšších rozhodovacích pozicích. EIGE (2019) Index rovnosti žen a mužů., EIGE (2020) Databáze genderové statistiky., přijmout kodexy chování a také další opatřen s rozdílným politickým a sociálním vývojem i s rozdílnou úrovní akceptace politik genderové rovnosti.1 Demokratická země s po-měrně silnými genderovými stereotypy byla zastoupena Itálií, naopak zemi se slabými stereotypy v této oblasti reprezentovalo Dánsko

o podpoře rovnosti žen a mužů v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu (2016/2096(INI))Evroý parlament, - s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na článek 19 a článek 168 této smlouvy, který mezi cíle všech politik EU zahrnuje zajištění vysokého stupně ochrany lidského zdraví Evroá komise každoročně vydává zprávu za účelem sledování pokroku na seznamu opatření k prosazování rovnosti LGBTI osob v EU. Evroá komise rovněž sleduje provádění právních předpisů EU a podává zprávy o opatřeních, která členské státy EU přijaly s cílem dosáhnout pokroku v oblasti rovnosti LGBTI osob Zasahuje i do takových oblastí, jako jsou zemědělství, zdravotnictví, školství či prosazování genderové rovnosti. Bude-li tento plán přijat, bude vyvíjen značný tlak na jeho implementaci (jak se politicky korektně říká diktátu) v jednotlivých členských státech OSN V pátek, 8.11.2019 jsme v rámci naší České sítě expertek na zahraniční, evroou a bezpečnostní politiku spolu s Asociací pro mezinárodní otázky organizovali debatu, která se zaměřila na švédskou zahraniční politiku. Naše pozvání přijala paní velvyslankyně Viktoria Li z Velvyslanectví Švédského království v Praze

Velmi omezené negativní dopady na Českou republiku bude mít návštěva šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu, odhadují analytici. Podle Ivany Karáskové z Asociace pro mezinárodní otázky to ale pocítí český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík. Bude jedno, jestli sedí v Pekingu, nebo na Marsu. Nikdo se s ním nebude chtít setkat, řekla Karásková Vláda ČR se k této strategii aktivně hlásí svým souhlasem s Pekingskou akční platformou (ibid., s. 29-30) a zavazuje se k jejímu plnění od roku 2001 v každoročně aktualizovaných Prioritách a postupech vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (Vláda ČR 2001) na otázku pohlaví s cílem prosazování rovnosti žen a mužů. Genderové rozpočtování by mělo být prováděno na všech úrovních veřejných rozpočtů a mělo by napomoci k vytváření a prosazování rovných příležitostí. Provádět takové genderové Realizaci a dosahování cílů genderové rovnosti, rozvoje a míru je zapotřebí podporovat alokací potřebných lidských, finančních a materiálních zdrojů pro konkrétní cílené aktivity zaměřené na zabezpečení genderové rovnosti na místní, národní, regionální a mezinárodní úrovni •spolupracují na prosazování rovných příležitostí v české společnosti => Mezinárodní den rovnosti (19.6.), společná stanoviska a tiskové zprávy Cílové skupiny: média, opinion makers, politická reprezentace na národní, regionální a místní úrovni, státní správa a samospráva, zaměstnavatelé, veřejnost

Kurz Úvod do rovných příležitostí (RP1) ICT Pr

 1. Obecně prospěšná společnost Genderové informační centrum NORA již od roku 2004 usiluje o prosazení rov-nosti žen a mužů v české společnosti . Zásada rovnosti je zakotvena v několika zásadních právních dokumen-tech našeho státu, ať se jedná např . o Listinu základníc
 2. Gender Studies, o.p.s. se zaměřuje na využívání informací jako nástroje pro prosazování rovnosti mužů a žen v různých sférách společnosti. Specifickými projekty Gender Studies, o.p.s. aktivně ovlivňuje změny týkající se problematiky rovných příležitostí pro ženy a muže v různých oblastech, jako jsou např.
 3. V článku se věnuji problematice genderu, kterou zasazuji do kontextu inkluzivního vzdělávání. Zaměřuji se na rodinu a školu jako instituce, které se primárně podílejí na procesu genderové socializace. Je zde rovněž vymezen rozdíl mezi pohlavím a genderem. Také jsou zmíněny přínosy i úskalí, se kterými se lze setkat při reprodukci genderových stereotypů a je.
 4. gu je v ČR ukotveno v mnoha dokumentech a koncepcích (viz např. Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014- 2020, Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 až 2020 apod.)
 5. Rovnost žen a mužů Významné nástroje: • Mezinárodní smlouvy • Legislativa • Strategie Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014 - 2020 • Agenda rovnosti žen a mužů jako priorita vlády • Zajištění kontinuity a udržitelnosti agendy • Zvýšení povědomí a získání podpory pro řešení genderových otázek • Zapracování mezinárodního kontext
 6. Evroá komise: Strategický závazek v oblasti rovnosti žen a mužů 2016-2019 [2015]. Tj. mezi členy dozorčí rady, respektive nevýkonnými členy správní rady. Tj. mezi členy představenstva, resp. výkonnými členy správní rady. Evroá komise: Strategický závazek v oblasti rovnosti žen a mužů 2016-2019 [2015]
 7. BŘEZEN 2015 8 Hana Víznerová Plány genderové rovnosti Plán genderové rovnosti je nejen užitečný a praktický nástroj, který je základem pro úspěšnou realizaci aktivit a opatření v rámci instituce, ale také explicitním politickým vyjádřením podpory prosazování genderové rovnosti, ke které se instituce hlásí v.

Univerzita Karlova Vpraze Fakulta Humanitních Studií

 1. Tato studie představuje unikátní analýzu českého energetického sektoru z genderové perspektivy, kterou vypracovaly výzkumnice z oddělení Genderu a sociologie na Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. na zadání kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung v Praze
 2. istická kritika práva jako účinného nástroje prosazování spravedlnosti pro všechny.. 3
 3. Změnu postojů k rovnosti mužů a žen lze efektivně prosazovat prostřednictvím výchovy a vzdělávání nejmladší generace. Výchova a vzdělávání probíhá v určitém institucionálním rámci, který v současné době není příliš prosazování rovnosti mužů a žen a zvyšování genderové citlivosti nakloněn
 4. Předmět: Prosazování rovnosti žen a mužů v Evroém výzkumném prostoru - Závěry Rady (přijaté dne 1. prosince 2015) Delegace naleznou v příloze závěry Rady o prosazování rovnosti žen a mužů v Evroém výzkumném prostoru, které přijala Rada na 3431. zasedání konaném dne 1. prosince 2015
 5. rozdílům) mezi muži a ženami, genderové postavení je naučené a může se měnit v čase •Proces rozvíjení a vyhodnocování politických procesů tak, aby bylo na všech úrovních a ve všech stádiích zapracováno hledisko rovnosti žen a mužů •Hlavní nástroj prosazování politiky rovných příležitost
 6. Genderistickou optikou je jednak pohlaví chápáno jako sociální konstrukt a věc sebepojetí jedince, jednak je vše kolem nás poměřováno z hlediska genderové rovnosti a korektnosti. Ratifikací Úmluvy by byl tento přístup vtažen i do českého právního řádu, etabloval by se zde a hrozilo by jeho postupné prorůstání.

Je jistě důležité - především kvůli diskriminaci žen - podporovat účast žen v politice. Jenže převažující diskurz se ve skutečnosti nezaměřuje na prosazování genderové rovnosti, ale na podporu žen bez ohledu na to, zda jsou ochotné prosazovat rovné příležitosti žen a mužů Zavedení genderové statistiky o zastoupení žen a mužů v organizace/podniku na jednotlivých úrovních a vytvoření plánu rovnosti žen a mužů v podniku. 5) Jaké metody a nástroje pro srovnávání podmínek rovného zacházení podnik využívá (statistiky členěné podle pohlaví, analýzu rozdílů v platech žen a mužů. Genderové násilí a stereotypy jsou stále velmi rozšířené; [...] klíčovou úlohu v dosažení pokroku směrem k rovnosti žen a mužů hrají muži, a to mimo jiné z hlediska vyváženého rozdělení pečovatelských povinností vůči závislým osobám,[5] což je jeden z předpokladů rovné účasti žen na trhu práce

Politické prosazování genderové ideologie shora dolů 1) Na úrovni OSN Odstranění sexuální polarity a morálních norem sexuality nepramení, jako jiné revoluce, z nouzové situace velkých částí populace, nybrž je dílem mocenských elit tohoto světa Evaluační nástroje. Evroé jazykové portfolio kteří chtějí vyučovat tak, aby neprohlubovali zbytečné genderové stereotypy, a naopak aby aktivně rozvíjeli diskuse o nich a tím je tematizovali. Nejen ve výchově k občanství! Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů.

Seminář genderové citlivosti ve vzdělávání se konal v NÚV 11. dubna 2019 (odkaz na web) - Nejdůležitější usnesení vlády ČR týkajících se rovnosti žen a mužů - Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Marcela Linková nabízí pohled na to, jakým způsobem se od roku 2000 formuje v ČR diskurs o ženách ve vědě v návaznosti na evroé aktivity a politiky, jaké typy vyjednávání jsou potřeba v různých oblastech (politická sféra, výzkumná sféra, genderová komunita) a jaké nástroje a metody využívá Národní kontaktní centrum - ženy a věda pro jejich dosažení Srdečně vás zveme na seminář pořádaný Pracovní skupinou pro změnu NKC - gender a věda Politika genderové rovnosti ve vědě v ČR a EU, který se bude konat ve středu 25. 5. 2016 od 13 hod v Akademickém konferenčním centru v Husově ul. 4a, Praha 1. Na otázky ohledně politiky genderové rovnosti ve vědě ČR a EU odpov

Předkládaná strategie tvoří rámec pro práci Evroé komise v oblasti genderové rovnosti a stanoví politické cíle a klíčová opatření pro období 2020-2025. Kombinuje dvojí přístup: cílená opatření a začleňování genderového hlediska do tvorby politik ve všech oblastech (tzv. genderový mainstreaming) Odpůrci Istanbulské úmluvy naopak argumentují tím, že o boji proti domácímu násilí se zmiňuje úmluva jen v několika prvních odstavcích a pak už jde pouze o prosazování genderové ideologie. To vše dokládají konkrétními pasážemi z Istanbulské úmluvy spolu s vysvětlením, co ve skutečnosti tyto pasáže znamenají cipu rovnosti uvnitř diplomacie: afirmativní opatření, flexibilitu práce . a uznání práva na mateřství při diplomatické misi. Žádná z těchto tří cest . neposkytuje absolutní řešení problému genderové nerovnosti v diplo. macii a jejich úspěšnost se vždy bude odvíjet zejména od citlivosti jejic

ANALÝZA: Istanbulské úmluvě se vyhněme obloukem . Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí z roku 2011 (tzv.Istanbulská úmluva) zatím ratifikovalo 33 států a plánuje to i Evroá unie jakožto mezinárodní organizace v mezích svých pravomocí.. Přistoupení České republiky se chystá již několik let, avšak toto téma. Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do schémat v rámci evroého programu na podporu výzkumu a inovací Horizon 2020 a stala se tak partnerem celkem pěti evroých projektů Obsah kurzu: teorie genderové problematiky, strategie a nástroje prosazování genderové rovnosti a rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming, gender impact assessment, genderové rozpočtování, genderový audit), legislativní a institucionální zajištění rovných příležitostí v ČR/EU, praxe v ČR (výzkumy a data) 8 - Poskytovat nástroje na podporu institucionálních změn, které mohou přispívat k rovnosti ve vědecké kariéře, a zdůrazňovat úspěchy žen ve vědě prostřednictvím ceny EU pro inovátorky - rovnost žen a mužů na vysokých školách a ve výzkumu. průběžně. Evroá komise. Evroý institut pro rovnost žen a.

Facebook Twitter LinkedIn Gmail V historii jsme již nesčetněkrát byli svědky toho, jak jednoduše se dají i dobré myšlenky zneužít. A Istanbulská úmluva nejen že zneužívá téma domácího násilí, ale sama může být zneužita. Má svůj luciferský efekt. Neznamená to nic menšího, než že vydíratelným bude každý, kdo má děti a komu chybí ten správný názo SDG 5 : Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek. 5.1 Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek. 5.2 Eliminovat všechny formy násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťován Povinnost propagace genderové ideologie na školách a u dětí a mládeže. 6 III. a to i ve spolupráci s národními institucemi pro lidská práva a orgány pro prosazování rovnosti a aby ve vhodných případech použily nástroje, jako je posouzení dopadů na rovnost žen a mužů a genderové rozpočtování; vyzývá Komisi.

Univerzita Karlova V Praz

Zdroje pro prosazování opatření na podporu rovnosti žen a mužů 7 Prosím odpovězte na následující otázky z oblasti Nástroje managementu a hodnocení v rozvoji organizace Genderové statistiky (např. funkcí, platů, kvalifikace, věku, pracovn IÚ) rozšiřuje povinnost prosazovat zásady rovnosti mezi ženami a muži, nesourodé genderové role, vzájemné úcty, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích ve všech neformálních vzdělávacích zařízeních, stejně jako všechna sportovní, kulturní a rekreační zařízení stejně jako média. V členských. Kurz se zaměřuje především na kontext legislativy EU a konkrétních politik České republiky. Cílem kurzu je kriticky zhodnotit jednotlivé metody a nástroje používané při prosazování politiky rovných příležitostí (gender mainstreaming a budgeting, vyrovnávací opatření, genderový audit, genderové statistiky..) Istanbulská úmluva - nebo přesněji Úmluva rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Opravdu není mnoho mezinárodních smluv, které vyvolaly ve společnosti tolik rozruchu, dohadů, hádek a vášní. Úmluvě jde prý podle tvůrců především o práva žen, o obnovené volání po větší rovnosti mezi ženami a muži, jelikož násilí.

i. prosazovÁnÍ rovnosti na ÚŘadu 1) Zohledňuje úřad rovné příležitosti žen a mužů a problematiku diskriminace na základě pohlaví v následujících interních dokumentech? Zaškrtněte všechna relevantní okénka a specifikujte, nejlépe odkazem na příslušný dokument (pokud je veřejně dostupný), jakým způsobem Kromě toho se podílí na mezinárodním úsilí o prosazování základních a lidských práv. Úřad pro otázky rovnosti Veřejný ochránce práv pro rovnost. Veřejný ochránce práv pro nediskriminaci se zabývá rovněž otázkami diskriminace na základě pohlaví nebo genderové identity. Úřad veřejného ochránce práv. Jedna z posledních kapitol se zaměřuje na nástroje k eliminování platových Klíčová slova: gender pay gap, rovné příležitosti, diskriminace, genderové stereotypy, genderová role, horizontální segregace, vertikální segregace . 5 Anotation This bachelor work deals with problem of Gender Pay Gap which 5.5 Prosazování. nástroje? Workshop určený pracovníkům ze zmíněných institucí poslouží ke sdílení jejich zkušeností z oblasti slaďování. Cílem workshopu je vytvořit strategické doporučení, jak by měly tyto instituce postupovat za účelem prosazování genderové rovnosti a dobré veřejné správy. 13:00 - 14:00 Přestávka na obě Studijní cesta do Norska pro nás nebyla první zkušeností se situací v severských zemích. Proto pro nás nebyl úplně překvapivý ani poznatek, že ačkoli je Norsko vlajkovou lodí rovnosti žen a mužů, řada problémů tam stále přetrvává. Ovšem možná právě i díky tomu může sloužit jako inspirace i pro Českou republiku, kde se potýkáme s podobnými problémy.

Má zkušenosti s agendou rovnosti žen a mužů na národní, mezinárodní i unijní úrovni. Nyní pracuje pro OSF Praha, kde se účastní 2 projektů v oblasti platové nerovnosti a prosazování genderových témat na úrovni obcí. motto: Rovnost, péče, solidarita

 • Bůh miluje i homosexuály.
 • Had hra.
 • Ariana grande alba.
 • Celozrnný chléb bez kvasnic.
 • Otáčení v křižovatce 2018.
 • Piňata jednorožec.
 • Auto české budějovice.
 • Osram night breaker 130 %.
 • Vosková barva na dřevo.
 • Gril zahradní.
 • Čínské znaky láska.
 • Klíčení fazolí.
 • Pavel bobek.
 • Homeopatie uničov.
 • Štěrk v pytlích.
 • Slepá mapa vlajky.
 • Orihime inoue.
 • Probiotika a prebiotika v potravinách.
 • Menstruace nechce prestat.
 • Kung fu panda 3 dabing.
 • Kronika rodu spiderwicků 2 online.
 • Obložení schodů vinylem cena.
 • Je sliz jedovatý.
 • Špičáky.
 • Únava po borelioze.
 • Box online praha.
 • Bonnie tyler total eclipse of the heart lyrics.
 • Focení v historických kostýmech praha.
 • Svolávací básničky.
 • Maso po rozmrazeni.
 • Audio pohádky o pejskovi a kočičce hoger.
 • Německé plynové masky.
 • Čočky do světlometů.
 • Solarium valtice.
 • Citaty v cizim jazyce.
 • Pekařství vondřichovi.
 • Michael sheen filmy.
 • Funkce rodiny pracovní list.
 • Ic trhové sviny.
 • Kazatelna chřiby.
 • Zvyseni ph naoh.