Home

Teorie dělitelnosti

2) Znaky dělitelnosti Číslo je dělitelné dvěma, jestliže má na místě jednotek jednu z číslic 0, 2, 4, 6 nebo 8.(Jestliže je sudé.) Pozn.: Číslo je liché, jestliže má na místě jednotek jednu z číslic 1, 3, 5, 7 nebo 9. Číslo je dělitelné třemi, jestliže ciferný součet tohoto čísla je dělitelný třemi. Číslo je dělitelné čtyřmi, jestliže jeho poslední. Dělitelnost je vlastnost celých čísel.Celé číslo p je dělitelné nenulovým celým číslem q (číslo q dělí p) právě tehdy, když p je celočíselným násobkem q, tj. jestliže existuje takové celé číslo k, pro které platí, že . p = kq.. Např. číslo 27 je dělitelné třemi, neboť 27 = 9 · 3. Jiná definice: p je dělitelné q, jestliže zbytek po dělení / je nula

Teorie dělitelnosti C. F. Gauss: Matematika je královnou všech věd a teorie čísel je královna matematiky. Základním číselným oborem, se kterým budeme v této kapitole pracovat, jsou celá čísla a pouze v některých jasně definovaných případech se omezíme na jejich podobory, nejčastěji N, resp Úvod > matematika7 > To nejdůležitější z teorie > Dělitelnost. Dělitelnost Znaky dělitelnosti Prvočíslo, složené číslo Společný násobek, nejmenší společný násobek Společný dělitel, největší společný dělitel Popis: Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovaci obsahu a forem výuky matematiky na základních školách. Příspěvek je věnován problematice výuky vybraných partií teorie dělitelnosti ve výuce matematiky pro budoucí učitele 1. stupně ZŠ

Dělitelnost přirozených čísel - teorie

Výrazným představitelem psychoanalytické teorie je Sigmund Freud (1856-1939), jehož psychoanalýza se stala významnou hybnou silou 20. století.. Hlavní body teorie: Fyziologický determinismus - jedinec je determinován fyziologickými silami, které mají rozhodující vliv na lidský život, na jeho chování a vývoj osobnosti.; Sexuální povaha duševní energie - libido je. Znaky dělitelnosti. Teorie: Znaky dělitelnosti 2, 5 a 10; Znaky dělitelnosti 3 a 9; Znaky dělitelnosti 4, 6 a 8; Přehled; Přehled s vysvětlením; Příklady na procvičení: Znaky dělitelnosti čísel 2, 3 a 6; Znaky dělitelnosti čísel 4 a 9; Znaky dělitelnosti čísel 5 a 10 Abstraktní teorie dělitelnosti - zobecněná základní věta aritmetiky a Eukleidův algoritmus pro obecné obory integrity, obory hlavních ideálů Algebra polynomů - vícenásobné kořeny, polynomy více proměnných, symetrické polynomy, kořenová a rozkladová rozšíření, základní věta algebr

Dělitelnost - Wikipedi

Teorie dělitelnosti v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. Title in English: The theory of divisibility in teaching future elementary teachers: Authors: BERÁNEK Jaroslav. Year of publication: 2019: Type: Article in Proceedings Conference: 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019, Sborník příspěvků. Číslo a je násobkom čísla b, resp. číslo b je deliteľ čísla a,práve vtedy, keď existuje také prirodzené číslo a, že a = k.b.. b/a b delí a. Čísla, ktoré majú jediného spoločného deliteľa - číslo 1 - voláme nesúdeliteľné čísla.. Čísla, ktoré majú spoločného deliteľa okrem čísla 1, voláme súdeliteľné čísla Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá. Vyžaduje se, aby nebyl v rozporu s dosavadními zkušenostmi a výsledky experimentů a byl vnitřně konzistentní.Opakem teorie je praxe, empirie.. Pojem se používá jak v protikladu k pouhé zkušenosti, tak k hypotéze.Po zjištění faktů prostřednictvím zkušenosti a experimentu následuje jednotný.

Elementární teorie čísel. Pokyny na čtvrtletku jsou v Novinkách. 1 Násobek, dělitel.pdf (567 kB) 2 Znaky dělitelnosti.pdf (698,4 kB) 3 Prvočísla a čísla složená.pdf (726,8 kB) 4 Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek.pdf (852,7 kB) drobné chybk Kritéria dělitelnosti Divisibility criterions. Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá jednou z oblastí teorie čísel. První část této práce se zabývá základními vlastnostmi dělitelnosti na okruhu celých čísel. Druhá část práce se věnuje relaci kongruence. Třetí část je nejrozsáhlejší a zabývá se. Číselné množiny a teorie čísel Počítání se zlomky, převod zlomku na desetinná čísla, porovnávání zlomků, zaokrouhlování, počítání s absolutními hodnotami, násobek, dělitel, soudělná, nesoudělná čísla, znaky dělitelnosti, prvočísla a složená čísla, úprava zlomků na základní tvar; největší společný. 4 Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěma 5 Znaky dělitelnosti čtyřmi a osmi 6 Znaky dělitelnosti devíti a třemi 7 Prvočísla a čísla složená 8 Rozklad složených čísel 9 Společný dělitel 10 Čísla soudělná a nesoudělná 11 Společný násobek 12 Znaky dělitelnosti dalšími čísly 13 Slovní úloh Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika SŠ » . aktualizováno: 2. 10. 2020 21:39. 1: Poděkování, upozornění, licence; 2: Spojený životopis autora a učebnic

» Teorie dělitelnosti v oborech integrity #1 18. 02. 2019 17:35 Dasa18 Příspěvky: 43 Reputace: 0 . Teorie dělitelnosti v oborech integrity. Prosím o pomoc se dvěma příklady, nevím si s nimi vůbec rady : 1. Abstraktní teorie dělitelnosti - číselné obory, obory polynomů, základní věta aritmetiky pro obecné obory integrity, Eukleidův algoritmus, obory hlavních ideálů. Algebra polynomů - vícenásobné kořeny, polynomy více proměnných, symetrické polynomy, kořenová a rozkladová rozšíření, základní věta algebry. Tělesová rozšíření - rozšíření konečného.

 1. BERÁNEK, Jaroslav. Kritéria dělitelnosti a rozvíjení matematického myšlení. In Radek Mitáček. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2016. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231.
 2. Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 11.10.2020 (L) Pomozte otestovat fórum!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji
 3. Znaky dělitelnosti. Úvod; matematika7. příklady k procvičení; To nejdůležitější z teorie
 4. Poznámka: V tomto případě využíváme poznatky z teorie dělitelnosti v oboru celých čísel. 6. Další důležitá věta o dělitelnosti: Jsou-li a, b nesoudělná čísla (jejich největší společný dělitel je 1), pak platí: Jestliže c je dělitelné a a zároveň c je dělitelné b, potom c je dělitelné součinem a
 5. Ramseyova teorie (12) Ramseyova věta pro vrcholy (L1) Ramseyova věta pro dvoubarevný graf (L1) Trojúhelník v grafu s šesti vrcholy (L1) Dvojobarvený graf (L1) Věže na šachovnici (L2) Varianty Ramseovy věty (L1) Trojúhelník a čtyřcyklus (L2) Body v rovině (L1) Obarvení roviny (L2) Hamiltonovská kružnice (L2) Mřížové body (L3

1 Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) Úvod do teorie d ělitelnosti V p ředchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provád ět zpam ěti i písemn ě základní aritmetické operace (s čítání, od čítání, násobení a d ělení)

Dělitelnost :: Matematika Čermákov

Základní pojmy z teorie dělitelnosti v oborech integrity Uveďme nejprve na úvod seznam základních pojmů a tvrzení, které lze nalézt v každém základním kurzu algebry. • okruh: - je algebraická struktura R = (R,+,·,0) se dvěma binárními operacemi + a ·, kde (R,+,0) je komutativní grupa, (R,·) je pologrupa a operac Pravidla dělitelnosti Pomocí pravidel dělitelnosti můžeme zjistit i bez výpočtu, zda je nějaké celé číslo dělitelné jiným číslem beze zbytku.O dělitelnosti mluvíme nejčastěji v souvislosti s množinou celých nebo přirozených čísel, nebo například v souvislosti s krácením zlomků na základní tvar 10.4 Teorie mnohočetné inteligence a učební styly; Osvojit si matematické pojmy týkající se dělitelnosti. Zopakovat a upevnit příkazy v infinitivním tvaru. Porozumět textu v čase přítomném průběhovém, prostém, budoucím, předpřítomném. Zopakovat a upevnit podmínkové věty. Výstupy Teorie - Kdy je číslo dělitelné osmi? Číslo je dělitelné osmi, jestliže je jeho poslední trojčíslí dělitelné osmi. Při řešení úloh budeme využívat právě nabytých znalostí o dělitelnosti čtyřmi pouze s rozdílem, že se podíváme na poslední trojčíslí daného čísla Teorie. 13. 8. 2011 . II. ČÍSELNÉ OBORY . Název číselného oboru. Kritéria dělitelnosti. Číslo n, zapsané v desítkové soustavě, je dělitelné: - dvěma právě tehdy, když poslední číslice čísla n je sud.

Teorie dělitelnosti v přípravě učitelů 1

Tematicky půjde o učivo od dělitelnosti po soustavy lineárních kongruencí (jako ve vzorových otázkách). Zápisky neznámého studenta. V níže uvedených souborech jsou naskenované ne úplně kompletní zápisky neznámého studenta z přednášek a cvičení předmětu teorie čísel Asi Ti to Pepo, nepomůže, ale našel jsem odstavec k dělitelnosti sedmi, ale je v angličtině (no aspoň pokus): Divisibility by Seven Everyone learns in grade school some simple tests for divisibility by small numbers such as 2, 3, 5, and 9. But far less well-known are some simple divisibility tests for the number 7. Here are a couple.

Teorie čísel I - Znaky dělitelnosti - YouTub

5.2 Teorie ísel vysvětlí vztahy mezi číselnými obory; užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel; operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty; odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí, účelně využívá kalkulátor; číslo, proměnn Teorie informace — Počátky teorie informace, Proč funguje pravidlo o dělitelnosti 3 5 m. Zamyslel jsi se nad tím, proč funguje pravidlo, že číslo je dělitelné 3, pokud součet jeho číslic je dělitelný 3? V tomto videu si nejen ukážeme, ale i dokážeme, že to skutečně platí..

2 Základní poznatky z matematiky Úvod Vytvořený výukový materiál pokrývá předmět matematika, která je vyučována v osnovách a tematických plánech na gymnáziích nižšího a vyššího stupně.Mohou ho však využít všechn teorie dělitelnosti (s důrazem na číselné obory a obory polynomů), teorie těles (rozšíření těles, algebraický uzávěr, konečná tělesa) a její použití na řešení klasických problémů (konstrukce kružítkem a pravítkem). Látka je zhruba pokryta kapitolami I, IV a VI skript Davida Stanovského Znaky dělitelnosti 29.05.2014 17:06. PPT ke stažení Text k vytištění Procvičování: Test Matematika hrou Co jsme probrali : Dělitelnost Krychle, kvádr Trojúhelníky Desetinná čísla Osová souměrnost Shodnost Úhly Přirozená čísla. Úvodní stránka Kongruence a teorie čísel VíťaKala Teorie čísel se zabývá vztahy mezi celými čísly, zejména pak dělitelností. Na před-nášce se tedy seznámíme se základními pojmy a tvrzeními, ale také s tím, k čemu se nám vlastně můžou (třeba v matematické olympiádě nebo v PraSátku) hodit Teorie: učebnice Mgr. Krynického (https://www.realisticky.cz) učebnice nakladatelství Prometheus - Základní poznatky z matematiky; znaky dělitelnosti . Příklady: Slovní úlohy vedoucí na NSD a NSN (.pdf.

* Teorie relací Teorie relací, shrnutí příkladů quasi uspořádání množiny X a Y jsou v relaci, pokud |X| |Y| (kardinalita X je menší nebo rovna kardinalitě Y) relace dělitelnosti na množině celých čísel nebýt starší na množině lidí částečné uspořádání relace množinové inkluze ( ) na množině množin. Kapitola 1: Teorie dělitelnosti 1. Základní pojmy a věty 2. Největší společný dělitel 3. Nejmenší společný násobek 4. Vztah Euklidova algoritmu k řetězovým zlomkům 5. Prvočísla 6. Jednoznačnost prvočíselného rozkladu Kapitola 2: Důležité číselně teoretické funkce 1. Funkce celá část čísla a necelá část. Zatímco speciální teorie relativity fungovala jen ve speciální třídě (inerciálních) vztažných soustav, obecná teorie byla univerzálně platná. Einstein na ní začal pracovat v roce 1907, od roku 1908 se však věnoval i jiným tématům, protože se mu s obecnou teorií stále nedařilo pohnout. K výsledkům se dopracoval až v. modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: násobek, dělite. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ.

:: Teorie

 1. Protiřetězec (někdy také označovaný jako antiřetězec) je matematický termín z oboru algebry a teorie uspořádání, který se používá pro označení množin vzájemně neporovnatelných prvků. Protiřetězce vzhledem k dělitelnosti Uvažujme o množině.
 2. dc.contributor.advisor: Jahoda, Pavel: cs: dc.contributor.author: Balcárková, Veronika: cs: dc.date.accessioned: 2014-08-05T10:17:27Z: dc.date.available: 2014-08.
 3. teorie Stránka. Pomocí pracovního listu si zopakuj co je to násobek a dělitel. Násobek a dělitel Soubor. vypracuj následující krátký test. Násobek a Dělitel Test. Téma 2. Téma 2. Znaky dělitelnosti. Stáhněte si následující text, vyhledejte potřebné informace a nahrajte soubor s vyhledanými informaceni. Znaky.
 4. A v příští lekci se můžete těšit na Eratosthenovo síto, univerzální znak dělitelnosti čísel a další lahůdky ze světa teorie čísel. Jedna hříčka na závěr, jako odměna, že jste to dočetli až sem. Příklad

Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání 3. Vybrané problémy / Relace Úvod. Již v úvodu k teorii grafů jsme si popisovali grafy jako vhodný prostředek pro popis vztahů mezi konečným počtem objektů. Použití grafů ke znázornění relací jsme si ukázali u příkladu s kamarády - zakreslovali jsme relaci být kamarád s někým.. Příklad z Kapitoly 1: Úvod. - 1.1. Podobně ale můžeme zakreslovat i jiné relace. 6. Teorie dělitelnosti. Základní pojmy teorie dělitelnosti v oboru integrity. Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek. Prvočinitelé a ireducibilní prvky, eukleidovské a Gaussovy obory integrity. Kongruence modulo m v Z, okruhy zbytkových tříd modulo m, charakteristika oboru integrity

Teorie čísel V tomto textu se budeme zabývat řešením rovnic v oboru čísel celých (značíme Z) Příkladem využití je například odvození pravidla dělitelnosti devíti: BRKOS Team 2008. XV. ročník BRKOS 2008/2009 Víme, že 10 ≡ 1 (mod 9), pak také platí 10n ≡ 1n (mod 9). Protože 1n = 1, můžeme psát Skripta Základy teorie čísel a jejích aplikací pro nematematiky jsou určena všem zájemcům o studium teorie čísel, kteří si nejsou jisti dostatečností svých matematických znalostí. V textu je čtenář seznámen se základními poznatky o dělitelnosti v oboru přirozených a celých čísel a o kongruencích na. Filosofická teze o konečné dělitelnosti látek. Nejmenší nedělitelnou částicí je atom. Atom. První dekáda 19. stol. John Dalton. Daltonova atomová teorie. Látky se skládají z malých částic zvaných atomy. Atomy nelze vytvořit, zničit ani rozdělit Prvky z elementární teorie čísel na ZŠ Elements of the elementary theory of numbers in primary school. Abstract: Diplomová práce zpracovává komplexně téma dělitelnosti přirozených čísel.Vysvětluje základní pojmy z elementární teorie čísel, ukazuje, jak s tématem pracovatna základní škole, což navíc obohacuje o. Ladislav Skula, Vysvětlení jedné důkazové metody Fermatovy hypotézy užitím teorie dělitelnosti (pdf) 2013/1 - Aplikovaná matematika Odborné články. Ivan Chajda, Logika fyziky z hlediska semantické perspektivy ; Přehledové články. Ladislav Skula, Moore-Penroseova inverze matice a její aplikac

Relace uspořádání — Matematika

 1. Teorie číselné obory: roztřiďte čísla podle oborů: -2,8; -3. 2,123; 0,001; -1; 37; 0,3 I ) Přirozená čísla znaky dělitelnosti, násobek a dělitel krácení a rozšiřování zlomků, slovní úlohy II) Celá čísla operace se zápornými čísly, absolutní hodnoty III) Racionální čísla.
 2. Svobodná chebská škola, ZŠ a Gymnázium s.r.o. Telefon: 354 430 301 Fax: 354 430 301. Adresa: Jánské náměstí 256/15, Cheb, 350 02. schs@schs.c
 3. předpokládá znalost elementární matematiky, teorie dělitelnosti a Vennových diagramů, které se uplatňují v konkrétních příkladech. Celý text je členěn do dvou kapitol, přičemž každá kapitola obsahuje několik oddílů. Při budování teorie se nevyhneme zavádění nových pojmů, definic, které v textu zvýra
 4. základní pojmy z dělitelnosti čísel; 2) Výrazy. číselný výraz, výraz s proměnnou, mnohočleny a operace s nimi; úpravy výrazů vytýkáním a pomocí vzorců; lomené algebraické výrazy a operace s nimi; 3) Výroky a množiny. výroky, výrokové formy a operace s nimi; úsudek a jeho správnos

1. Abstraktní teorie dělitelnosti - číselné obory, obory polynomů, základní věta aritmetiky pro obecné obory integrity, Eukleidův algoritmus, obory hlavních ideálů 2. Algebra polynomů - vícenásobné kořeny, polynomy více proměnných, symetrické polynomy, kořenová a rozkladová rozšíření, základní věta algebry 3 Studijní materiál: elementární teorie čísel Popis: elementární teorie čísel vypracované ve wordu . elementární teorie čísel - Všichni Všem . Studijní materiály vysokých a středních škol. Znaky dělitelnosti dvěma-je-li na místě jednotek jedna z číslic 0,2,4,6, Teorie dělitelnosti a modulární aritmetika. Polynomické rovnice v komplexním i reálném oboru. Grupový přístup k n-té odmocnině diofantické rovnice, číselná Eulerova funkce. Důraz na výpočtové stránky. Speciální algebraické rovnice. Poziční soustavy a modulární aritmetika při formulaci kritérií dělitelnosti

Přehled teorií osobnosti - Publi

Lehká teorie čísel na brutalitách PDF (63KB) PNG Příspěvek definující kongruenci, jmenující tři základní věty z teorie čísel a poskytující těžké příklady, které se dají s pomocí malé Fermatovy věty a Eulerovy věty velmi zlečit nebo přímo snadno vyřešit Text modulu Úvod do teorie grafů není kompletní, aktuální verzi najdete na stránkách předmětu. Snažím se, aby text byl jednak přehledný a současně přesný a přitom čtivý a především aby obsahoval dostatek motivačních problémů, které více či méně odpovídají reálným úlohám, s nimi se absolventi mohou setkat a k~jejichž řešení lze použít teorii grafů Teorie dělitelnosti v přípravě učitelů 1. stupně základní školy: Barbora Matušková (Bratislava, SK) Mobilné aplikácie (hry) na matematike u žiakov základnej školy: Matej Uher (Bratislava, SK) Sudoku vo vyučovaní: Mária Čujdíková (Štiavnik, SK) Vytvor Minecraft hru, zachráň svet: Lívia Hasajová (Dubnica, SK

Znaky dělitelnosti :: Matematikachrlic

více témat školské matematiky: po čítání se zlomky, posloupnosti, vybrané postupy z teorie dělitelnosti. Zden ěk Halas: Astroláb - geometrický model vesmíru V antice byla astronomie pevn ě založena na geometrii; vytvá řely se geometrické modely, které m ěly vyložit nezvyklé jevy pozorované na nebi MATEMATIKA. 6. ročník. Dělitelnost. DUM 141-160 . VY_32_INOVACE_141: Úvod - dělitelé: VY_32_INOVACE_142: Dělitelnost 5 a1

David Stanovsky // Algebra I, I

Deliteľnosť (teória) - O škole - O škole - Deti a m

Vzniká tzv. panteistická (Podle slovníku cizích slov: pantheismus - názor o jednotě Boha a světa, jejich totožnosti) teorie - Bůh je ve všem, všeprostupující. Paramenidés z Eleje (asi 540 až 470 př. n. l.) Zakladatel Elejské školy a učitel Zénóna z Eleje Teorie čísel - rozklad na prvočísla, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo - 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.Často je označován za největšího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity (), myšlenka kvantování. Důkazy - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol číslo - 1,2,3,. číslice - jednička, dvojka, trojka,. - číslový ciferný zápis: 4.1000 + 3.100 + 5.10 + 2.1 - ciferný součet: 1 + 2 + 3 + 4 = 1

Teorie - Wikipedi

Dělitelnost (T) - teorie - základní teorie k dělitelnosti; Dělitelnost (Z) - příklady - minimální znalosti z dělitelnosti, základní kurz 1.2 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté studijní obory: Matematika - přijímací zkoušky na osmileté studijní obory (z 5. třídy): 1 Teorie čísel, jejíž součástí je nauka o jejich dělitelnosti, je zvlášť vhodná k procvičení logiky matematického myšlení. Že knížka využila této přednosti, bylo důvodem k jejímu překladu. Autor opírá své výklady o pojem kongruence čísel a ukazuje, jak množina všech celých čísel je kongruencí podle modulu m. Jinými slovy, z ‚dělitelnosti v potenci' se odvozuje ‚aktuální nepřítomnost jednoty', což je podobné, jako kdybychom říkali, že nemá cenu zalévat rostliny, neboť je stejně může zasáhnout blesk nebo vykořenit poryv větru... (Porcarelli, A., Lidské embryo - teoretické, etické a pedagogické významy. str. 161 in. teorie sama o sobě nestačí, ovšem navíc přidává předpoklad neomezené dělitelnosti a mobility výrobních faktorů a produktů. Jde rovněž o velmi silný předpoklad, který zjednodušuje realitu. Obr 1.1 Pozice regionální ekonomie mezi obecnou ekonomií a regionalistko

Teorie čísel | Výstupy z výukové jednotky Na následujícím obrázku je graficky znázorněna relace uspořádání pomocí dělitelnosti. V obrázku jsou zakresleny jen šipky vyplývající z antisymetrie (šipky vyplývající z reflexivity a tranzitivity jsou vynechány) učebnice: Diskrétní matematika II (Teorie dělitelnosti, Kombinatorika) Seminárky, referáty, skripta, mat. otázk Elementární teorie čísel (znaky dělitelnosti, prvočísla a složená čísla, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek). Algebraické výrazy, základní úpravy, hodnota výrazu, podmínky pro dosazování, základní vzorce, dělení mnohočlenů Antická filosofie. Antikou se souhrnně nazývá období dějin a kultury starověkého Řecka a Říma, samotná antická filosofie je však převážně řeckou záležitostí; římské filosofické myšlení na řeckou filosofii většinou jen navázalo a není příliš originální V tělese jsou pouze dvě třídy asociovanosti, přičemž: V tělese je každý nenulový prvek jednotka, teorie dělitelnosti v tělese je nezajímavá. Definice 6.2. Buď obor integrity, . Prvek je vlastní dělitel prvku , jestliže platí:

Elementární teorie čísel :: GKVR - M

Masarykova univerzita . Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Katedra matematiky Jednota českých matematik Základy teorie pravděpodobnosti - náhodný jev, pravděpodobnost a její vlastnosti, výpočet (klasická definice). Střední hodnota a rozptyl. Základy teorie dělitelnosti - Eukleidův algoritmus, NSD, NSN, prvočísla, kanonický rozklad. Řetězové zlomky. Kongruence, soustava nejmenších nezáporných zbytků, počítání v.

Kritéria dělitelnosti - Veronika Balcárkov

Petr Kovář, Teorie grafů 12. června 2012O projektu MI21Vážení čtenáři,text, který právě čtete, vznikl v rámci projektu Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematikyna technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti.Projekt je řešen na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v. Tento problém již nesouvisí s původním problémem Flaviuse Josephuse, ale jedná se o problém teorie dělitelnosti, popř. teorie čísel. Ve [4] lze nalézt řešení. Hledaný vzorec je tvaru f(n) = 2n + 1 - 21+ [ lg n ] (4) kde [lg n] označuje celou část reálného čísla lg n jihočeského regionu a studentů doktorského studia Teorie vzdělávání v matematice - 1. díl publikace, jednak práce studentů navazujícího magisterského učitelského studia matematiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity - 2. díl publikace ppx. 24. 11. 2020 09:28. srdg jestli jsis nevšiml automaticky ti to doplní tu stranu která ti chyběla, pak si jenom napíšeš vzoreček a dosadíš a máš to

Teorie grafů. Kombinační čísla a Pascalův trojúhelník ve školské matematice. 6. Matematický pojem, definice, stavba a druhy definic. Axiomy, axiomatické systémy. dělitelnosti, rozklad na prvočinitele, nejmenší společný násobek a největší společn Vlastnosti lineární funkce Rozbal roletku a urči správnou odpověď. 1 Na obrázku je graf funkce dané rovnicí S aplikacemi výsledků teorie čísel se se setkáváme denně, možná aniž bychom to tušili. Jde o nejrůznější systémy identifikačních čísel, například na poštovních složenkách (USPS - The United States Postal Service), na čárových kódech (UPC - Universal Product Codes), nebo knížkách (ISBN - International Standard Book Number)

 • Cervene znamenko.
 • Svačiny pro roční dítě.
 • Jak spat ve dvou.
 • Úprava schvácených kopyt.
 • Modelace prsou po porodu cena.
 • Rotraut susanne berner knihy.
 • Imse vimse vložky.
 • Jonas brothers youtube.
 • Květy z půdy komplet.
 • Kindle amazon account.
 • Vývrtka na víno anglicky.
 • Mimoni.
 • Google feud.
 • Cena bugatti chiron.
 • Endurance koně.
 • Shinedown skladby.
 • Mazda 6 2.2 mzr cd 136kw.
 • Bianca bellová životopis.
 • Reutilizace vyznam.
 • Sportovní kočárek pro velké dítě.
 • Australia currency.
 • Fakty o filmech.
 • Luxusní elektronické cigarety.
 • Landwirtschafts simulator mody.
 • Hry pro 18 měsíční dítě.
 • Druhy včel.
 • Chňapal.
 • Facebook frame guidelines.
 • Opravy notebooků.
 • Snář nevěra.
 • Letisko sliač.
 • Dřevěné palisády prodej.
 • Oprava řídících jednotek ostrava.
 • Jak ovlivnit evoluci wurmple.
 • Společenské hry tofa.
 • Žárlím na manželovu kamarádku.
 • Barevné fasády rodinných domů fotogalerie.
 • České zlatnictví brno recenze.
 • Mwc news.
 • Glassgiant ascii art generator.
 • Štěrk v pytlích.