Home

Obrazná pojmenování test

Rozhodni, o jakou řečnickou figuru nebo obrazné pojmenování se jedná v následujících příkladech. Podmínky plnění: počítač, dataprojektor nebo pracovní listy s vytištěným zadáním úkolů. Cíl učební činnosti: Žák si procvičuje pojmy (tropy a figury) při práci s textem. Řešení PRACOVNÍ LIST / DIDAKTICKÝ TEST OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ Obrazná pojmenování jsou nepřímá označení skutečnosti (když si je představíte doslova, nedávají logiku - myslí se jimi něco trochu jiného) Obecný příklad: snědl celý talíř - neznamená, že by tento člověk uměl sníst porcelánový talíř, ale ž

TEORIE LITERATURY - Obrazná pojmenování 13. Obrazná pojmenování. Klasifikace jazykových prostředků: tropy a figury. obrazná pojmenování tvoří dva typy jazykových prostředků, tzv. tropy a figury nejvýznamnější zvláštnost básnického projevu, zejména jazyka poezie, vedle použití verš HRDLIČKOVÁ, Jana. Přirovnání, obrazná pojmenování. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 20. 02. 2013, [cit. 2020-12-04] Přináší přehled a charakteristiku typů obrazných pojmenování, jichž bude žák využívat při rozboru uměleckých textů: epiteton/přirovnání, metafora/personifikace, metonymie, synekdocha, eufemismus, oxymorón, jakož i charakteristiku základního pojmu obrazná pojmenování. Ke každému typu je uveden příklad Rozbor uměleckého díla - tropy (obrazná pojmenování) 01.01.2013 20:37. Na úvod bych velmi rád poznamenal, že se tropy vyskytují i v běžném jazyce, nejsou omezeny pouze na umělecký funkční styl. Taková přenášení významu ale již dnes nepociťujeme esteticky, případně nikdy estetickou hodnotu neměly. Takové tropy. Obrazná pojmenování v užším smyslu; přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět. Metafora. v jediném pojmenování spojuje 2 významy na základě vnější podobnosti (zub pily, kapka štěstí, hlava rodiny, perly rosy) př. Slunce napsalo krásnou báseň zlatým perem na naši zem. Metonymi

Cvičení IV

 1. Figury= obrazná pojmenování založená na opakování a hromadění slov i hlásek a) aliterace- opakování začátečních hlásek na počátku po sobě jdoucích slov b) zvukosled- zvláštní opakování hlásek c) onomatopoie- záměrné opakování hlásek sugerujicích reálný zvu
 2. Obrazná pojmenování: Metafora Slovo metafora pochází z řeckého translatio a doslova znamená přenesení. Jedná se o jazykovou a rétorickou literární konstrukci, která spočívá v přenesení významu na základě vnější podobnosti
 3. nich k přenášení výrazu (nejedná se o obrazná pojmenování) - dochází k různým odchylkám od norem běžného jazyka akrostichon o počáteční písmena (slabiky) veršů básně (sloky) dávají při čtení shora dolů smysl (jsou tak tvořena slova nebo i celé věty) o Vše vystaráno! Nebojím se psot! Jsme stejné ráže.
 4. Pije už třetí sklenici. metonymie: přenos z nádoby na obsah: Na koncertu byla hlava na hlavě. synekdocha: část místo celku, jedná se o mnoho lid
 5. obrazná pojmenování. postavy v epických básních. Kterou básnickou figuru využil K, Hlaváček ve verši : já vyvěsím výstražnou svítilnu,aby mi svítila. aliteraci. anaforu. amfibolii. I Mácha využil básnickou figuru ve verších:Darmo,řeko,tvoje lkání,// darmo tmavou nocí zní. anakruzi. anastrofu. anafor

 1. Epiteton - básnický přívlastek, umělecký jazykový prostředek, obrazné pojmenování Přirovnání - dělí se na to, co přirovnáváme a na to, co charakterizujeme (např. hezká jako princezna, hladový jako vlk) Figura - je založena na pravidelném seskupování slov a vět, zdůrazňuje myšlenk
 2. Maturita z češtiny - didaktický test | Tomáš Ficza. Přidat do košíku DO ŠKOLY MATURITA ČEŠTINA. Obrazná pojmenování. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 640 K
 3. Obrazná pojmenování v užším smyslu neboli tropy jsou založeny na přenášení významu. Jejich podstatou je mnohoznačnost slov. Při tvorbě obrazných pojmenování básník nevytváří zcela nové prvky, ale spíše nově a neotřele kombinuje prvky staré. Přímá pojmenování určitých jevů přenáší na jevy jiné, a tak toto pojmenování významově posouvá

Testi.cz - Literatura. test Metafora, metonymie, synekdocha 2. jdi na vlastní test/obsah stránky. Test vyzkoušen 5143 krát, průměrný výsledek je 63.6%. K obědu jsme dnes měli SEGEDÍN ; Metafora metonymie synekdocha. Metaforu můžeme definovat jako nepřímé pojmenování založené na vnější podobnosti Figury jsou obrazná pojmenování. Elipsa je oslovení neživé věci. Metafora jsou slova které mají přenesený význam na základě vnější podobnosti. Epizeuxis je opakování teže slova v jednom verši několikrát za sebou. Epifora je opakování slov na konci veršů. Které věty jsou pravdivé 5. Přirovnání patří mezi tropy mŮj test - metafora, metonymie, synekdocha 1 (hlasujte pro) mŮj test - metafora, metonymie, synekdocha 2 (hlasujte pro) slovo, souslovÍ, volnÉ spojenÍ slov, frazeologismy ; Metafora. v jediném pojmenování spojuje 2 významy na základě vnější podobnosti (zub pily, kapka štěstí, hlava rodiny, perly rosy) př Tím dochází ke změně základního významu např. přenášemím pojmenování vzniká přenesený význam a obrazná pojmenování. 1. ze základního významu vzniknou druhotné - např. psaní, kování - jméno děje i výsledek děje - psaní dopisu - děj x psaní - výsledek děje = dopis

Přirovnání, obrazná pojmenování - Digitální učební

synekdocha, pojmenování celku jménem části (nevytáhl paty z domu) nebo naopak (vyslýchá ho policie). alegorie , jinotaj - symbolický obraz nebo příběh; způsob nepřímého literárního nebo výtvarného vyjádření myšlenek, obecných pojmů a událostí, většinou za pomoci smyslově názorných obrazů Když se začne mluvit o hyperbole, lidem se buď vybaví geometrie, nebo literatura. Neděste se, nebudeme mluvit o matematice. Máme totiž na mysli samozřejmě tu hyperbolu, kterou z hlediska literární teorie řadíme mezi další tropy - přenesená pojmenování na základě vnější podobnosti Vyplň test z poezie ZDE. Termín odevzdání je 4. 12. Test budu hodnotit známkou. Podívej se na 4 slajdy prezentace o pohádkách ZDE. Zapiš si zápis do sešitu literatury - opiš si 2. slajd. Téma: Obrazná pojmenování . Podívej se na prezentaci ZDE K příslovečnému určení místa patří i obrazná pojmenování založená na místním pojetí: Zavedl do toho chaosu pořádek. Příslovečné určení způsobu Představuje skupinu velmi rozmanitou a dále dělenou: • PU vlastního způsobu - JAKÝM ZPŮSOBEM? Vyjádřeno: o přímo - Zpívá krásně Jedná se o pojmenování sloužící ke zmírnění či přikrášlení nepříjemné skutečnosti. Nejběžnější eufemismy souvisejí se smrtí, sexem nebo závislostmi - přijít o život, spát s někým, být společensky unavený a podobně

DUMY.CZ Materiál Literatura - Obrazná pojmenování P

Příslovečné určení neboli adverbiale je vedlejší větný člen, který nejčastěji rozvíjí sloveso, někdy také přídavné jméno nebo příslovce tím, že uvádí nějakou okolnost. Tyto okolnosti mohou být různé, proto i otázky, kterými se ptáme na příslovečné určení (PU), jsou různé ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ 10. Vysvětli tato obrazná pojmenování: vozí dříví do lesa je samá ruka samá noha 11. Vytvoř druhý verš, zachovej rytmus a rým: Tu písničku mám rád, 12. Podtrhni zdvořilejší vyjádření: chci tě požádat chtěl bych tě požádat Věty napiš zdvořileji: Chci vědět, kdy můžeme navštívit Vaše muzeum Dumy.cz - sdílejme společně. Ideální doba pro DVPP pro Šablony II Teď před koncem školního roku je ta správná doba pro zajištění DVPP ITveSkole.cz pro projekt Šablony II.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Literární test. Literární test * Required. Jméno a příjmen Obrazná a nepřímá pojmenování. Znaky zastupující obecný pojem. Opakování na začátku verše. Veršované básně.

Rozbor uměleckého díla - tropy (obrazná pojmenování

TROPY (sg. tropos, 2.p. tropu) = obrazná pojmenování, přenesený význam přirovnání Vlastnost nějakého jevu je vyjádřena pomocí příměru (jak, jako) metafora Přenesení pojmenování na základě podobnosti personifikace Zosobnění - přenesení pojmenování z oblasti typické pro člověka do jiné oblasti epiteto - aktualizované prostředky nové, neobvyklé, slohově příznakové - oživují text, expresivně zabarvují, např. využití rčení, přísloví, pořekadel, univerbizovaná pojmenování - obrazná pojmenování nepřímá - názornost, zkratkovitost d) slohové útvar EUFENISMUS - přikrášlující pojmenování nepříjemné události, zjemňování, zlehčování. DYSFEMISMUS - zhrubění události . ELIPSA - vypouštění slov které si můžeme domyslet. APOSIOPESE - odmlčení, výpustka, nedokončená výpověď (tři tečky) TROPY. Nepřímé nebo-li obrazné pojmenování skutečnosti, přenesení.

Co jsou Obrazná pojmenování v užším smyslu? (metafora

Onomatopoie: napodobení skutečného zvuku pomocí zvláštní volby slov a jejich seřazení.Využití zvukové stránky slov pro vystižení zvuku popisovaného jevu. Řinčí řetězů hřmot (Karel Hynek Mácha) - písmeno ř v několika slovech vyvolá dojem skutečného řinčení.. Na topole podle skal zelený mužík zatleskal (Karel Jaromír Erben) - zde písmeno l evokuje zvuk. Balzac pocházel z bohaté rodiny: byl nejstarším synem právníka. Byl poslán do klášterní školy a nakonec se mu podařilo v Paříži vystudovat práva. Krátce působil jako notář, ale pak se proti vůli rodiny stal spisovatelem.. Nejprve psal černé dobrodružné romány (pod různými pseudonymy, nejčastěji jako Horace de Saint-Aubin), které později zavrhl DIDAKTICKÝ TEST - základní úroveň obtížnosti obrazná pojmenování D) shodné p řívlastky . CJ1VCZMZ08DT-4 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 7-8 Clarke: E-mail pro Mongoly Arthur C. Clarke věří, že v budoucnosti budou mít všichni lidé na světě e-mail 13. 11. - test (střední, mladší a pozdní doba kamenná, Literární výchova - naučit pojmy - metafora, metonymie, personifikace, synekdocha, epiteton - ze zápisu v sešitě Obrazná pojmenování - naučit zvolenou báse ň (výběr jedné ze 4 v.

Jazykové prostředky, CJ - Český jazyk - - unium

Kde psát velká a malá písmena Zeměpisné názvy Země a světadíly: Asie, Evropa, Itálie, Jamajka. U víceslovných názvů píšeme obvykle velké první písmeno: Česká republika, Spojené státy americké, Pobřeží slonovin Rozbor uměleckého textu Charakterizovat ukázku (dílo) poezie - próza literární druh literární žánr Určit kompozici díla chronologická (příběh je psán v časové posloupnosti) retrospektivní (nejdříve se uvádí současnost, pak se vzpomíná na minulost METAFORA = obrazné vyjádření; užívá se v literatuře = přenášení významu na základě vnější podobnosti = v jediném pojmenování spojuje 2 významy na základě vnější podobnost

Metafora - jak ji poznat a využívat Pravopisně

Výukový materiál -cvičný test je určen kprohlubování a upevňování znalostí ze slovní zásoby, porozumění textu, slovosled, tvořeníslov, druhy podstatných jmen, kvysvětlení pojmů a termínů vtabulce -obrazná pojmenování, druhy přísudků, druhy přívlastků, druhy spojek, poměry. 11 ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.cz ← www.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné Obrazná pojmenování a symboly; Řeč básníků bývá zvláštní v tom, že nepojmenují skutečnost přímo, běžnými slovy, ale opisem, nepřímo. Hledají souvislosti mezi věcmi, jevy a vyzývají čtenáře básně, aby na ně přišli také. Třeba básník František Halas řekl takto, že v noci svítí na nebi měsíc a hvězdy

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova (7) ; rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech (8) ; samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a. Didaktický test obsahuje 10 oddílů, které ověřují znalosti jazykové, slohové a nově i literární - konkrétně: 6. Určení základního charakteru textu 7. Analýza výstavby výpovědi a textu 8. Porovnání textů, využití prvků jednoho textu v jiném • Obrazná pojmenování - metafora a metonymie . 4. Syntaktická. Tropy: nepřímá pojmenování (obrazná) Metafora: přenesení pojmenování na základě podobnosti (bledá tvář luny) Personifikace:zosobnění - lidské vlastnosti a činy se přenášejí na neživé objekty (o lásce šeptal tichý mech) Metonymie: přenesení pojmenování na základě věčné spojitost Co jsou Obrazná pojmenování v užším smyslu? (metafora. Perifráze. opis, jímž se vystihuje určitý jev nebo děj pomocí typických znaků; nepojmenovává věc přímo, ale prostřednictvím pojmenování hlavních vlastností či vzhledu (přístroj Celsiův ⇒ teploměr) př.. perifráze Slovník cizích slov Seznam DUM SEZNAM DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ VYTVOŘENÝCH V RÁMCI PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM - seřazeno dle šablon, následně dle stupně ZŠ (I. stupeň - modré pozadí a u zkratky předmětů: I), dále abecedně dle předmětů - po kliknutí na příslušný název tematického celku se objeví název všech materiálů v sadě (před samotným názvem je interní.

obrazná pojmenování, např.: o řečnické otázky a odpovědi o řečnická oslovení - apostrofy o frazémy krátké úderné věty v kontrastu s dlouhými, složitějšími souvětími neukončené výpovědi - apoziopeze vsuvk 1. obrazná pojmenování: Naše republika se stane lokomotivou Evropy 2. expresivní výrazy: Politici zpackali, co mohli 3. neologismy: irákizace, přebillboardováno 4. aktualizované přívlastky: parobkorathovský bič 5. inovace frazeologismů Slohové útvary: • Novinová zpráva • Novinový článek • Recenze • Reportá Otázka: Lámu si hlavu nad tím, s jakým počátečním písmenem napsat výraz sametová/Sametová revoluce. Podle příručky Ústavu pro jazyk český by se měla sametová revoluce psát s malým písmenem. Heslo Významné dějinné události a období udává, že: . S malým písmenem se píšou i obrazná pojmenování jako sametová revoluce, pražské jaro (= události na jaře.

(nezapomeň na obrazná pojmenování, dějová slovesa atd.) V uč. na str. 117-124 si pročti žlutě označené tabulky o poměrech mezi větami hlavními a podle toho vypracuj cv. v prac. sešitě: 30/1, 1 a-c, z cvičení 2 vypracuj pouze zadání na str. 3 obecná pojmenování: jezero, řeka, moře, oceán, hora, ostrov, mys obrazná pojmenování hvězd/planet: jitřenka, večernice, létavice. Pozor, v některých spojeních velké písmeno mění význam. Všimněte si následujících rozdílů v použití velkých písmen: země (půda) vs. Země (planeta S malým písmenem se píšou i obrazná pojmenování jako sametová revoluce, pražské jaro (= události na jaře 1968) atp. S velkým písmenem se např. píšou: Květnová revoluce (= revoluce v květnu 1945), Pražské povstání, Velká francouzská revoluce, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (místo tohoto názvu se. Problém nových maturit se naplno projevil právě díky diskusi o Jidášovi a Palladě. První didaktické testy (vyšší úrovně) totiž chtěly po studentech především literární teorii - ismy, pojmy, obrazná pojmenování, figury. Připravovala jsem celou třídu v roce 2012 na vyšší úroveň, vím, o čem mluvím Ve kterém funkčním stylu nepoužíváme obrazná pojmenování? v odborném uměleckém prostě sdělovacím í ô. Jakým větným členem je slovo sám ve větě Přišel jsem na zkoušku sám. příslovečné určení způsobu doplněk přívlastek shodný í õ

Metafora, metonymie, synekdocha 1 skolaposkole

Test z českého jazyka a literatury pro uchazeče o víceletá gymnázia i o čtyřleté obory vzdělání přirovnání), rozezná obrazná a neobrazná pojmenování, rozliší literaturu uměleckou a věcnou, orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama) a základních literárních žánrech, prokáže. O pořadu 20 let AZ-kvízu Moderátoři Tvůrci soutěže Pravidla soutěže Minulý test Majitelé AZ-kvízového trička Chat s osobností Videobonusy Diskuse Napište nám Facebook Související pořad Matematika: Velká čísla + Logika, Opakování, V úterý 11.6. závěrečný test (vzor uč. str. 109 •Přísloví, rčení, přirovnání, ustálená slovní spojení, obrazná pojmenování •Slova nadřazená, podřazená, souřadná •Slova jednoznačná, mnohoznačná •Synonyma, antonyma, homonyma •Slova citově zabarvená, zdrobněliny •Spisovné a nespisovné jazykové prostředky (obecná čeština Literatura - Obrazná pojmenování PP 06/03/14 143084 47. Literatura - Žába a vůl (práce s textem) PL 06/03/14 : 143083 48. Literatura - Země lidí (práce s textem) PL 06/03/14 143082 49. Test 3 PL : 05/29/14 : 142419 198. Test 4 PL 05/29/14 142420 199. Test 5 PL : 05/29/14 142421 200. Test 6 PL 05/29/14 142384 201. Fyzikální.

Literární teorie II - Literatura — testi

20. 1. 2010 Ve čtvrtek, na předtištěné formuláře, čas na zpracování 45 - 60 min (kdo bude chtít, může pracovat během velké přestávky), rozsah 250 - 500 slov. Podstatné - užívání titulku, podtitulku a mezititulku, pokus o individuální, autentický pohled, obrazná pojmenování, přirovnání, vyvážení.. K uvedeným výrazům uveď správná obrazná pojmenování: a) perly rosy - b) temný jako noc - c) větve tiše šeptají - 29. Zakroužkuj nesprávné spojení: a) Jan Neruda: Písně kosmické b) Josef Kainar: Sonáta horizontálního života c) Karel Čapek: Válka s mloky 30

Didaktický test. Patřil k těm příčetnějším. Od té doby dával Cermat do testů jen tropy, nebo-li obrazná pojmenování (metafora, metonymie, synekdocha, personifikace...). Letos se rozhodl přitvrdit - a uvedl epizeuxis v Katalogu požadavků / Český jazyk a literatura / Ti si napsali test z češtiny, matematiky a cizího jazyka, novinářům však přiznali, že mají obavy, jak dopadnou. obrazná pojmenování shodné přívlastky. Text k otázce. Předsmažený, rychle mražený výrobek z brambor. Po rozmražení znovu nezmrazujte C) obrazná pojmenování D) shodné přívlastky. Přiznám se, že termín neúplná koncovka je mi opravdu neznámý. Pokud autoři otázky měli na mysli fakt, že v ukázce u sloves krad, moh není připojeno příčestí l-ové, tak bych spíše v nabídce odpovědí čekal např.: B) slovesa bez příčestí l-ového

Střední škola disponující moderním vybavením a technikou umožňujícím kvalitní přípravu v nabízených oborech - zahradnických a zemědělských. Postupem doby se zaměření školy mění a rozšiřuje zejména o studium pedagogických věd zaměřených na sociální péči a humanitární činnost zaměřených na práci se sociálně nebo zdravotně postiženými lidmi, nově. Obrazná pojmenování (metafora metonymie, synekdocha symbol, alegorie, personifikace, hyperbola, ironie, apod.) 13. Přirovnání jako prostředek věcného i uměleckého stylu. Výuka formou přednášek a seminářů, písemný test. Vyučovací jazyk Ruština Další komentáře Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období

Literární struktura, básnické prostředky, znaky poezie a

Maturita z češtiny - didaktický test - Obrazná pojmenování

Tropy: Obrazná pojmenování v užším smysl

Podmět. Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem.. Slovní druhy v podmětu. Podmětem je nejčastěji jméno, zejména podstatné jméno nebo zájmeno, nicméně v pozici podmětu se může uplatnit libovolný slovní. Určitě bych vymyslel i další příšernosti, nad kterými by musela centralizovaná hodnotitelka mé práce ržát blahem. A i kdyby neržála a přišlo by jí to oprávněně blbé a kýčovité, měla by smůlu, stejně by mě musela ocenit, protože podstatné je, jestli tam ta obrazná pojmenování jsou, ne jestli jsou či nejsou pitomá Pololetní test v ÚTERÝ- min. č. zápor, otázka, slovesa prav. + neprav. , příběhy, vocabulary U6 viz kopie Důležitá zpráva / splnit do 21. ledna (pondělí) Konzultace k 1. pololetí školního roku 2018/19 pro II. stupeň - v pondělí 21 Možná Vás to překvapí, ale test odhalil až dvoutýdenní rozdíl v trvanlivosti mezi některými kusy. Jednoznačným vítězem se stala 1.růže, kterou jsme pravidelně seřezávali a poskytli ji vysokou hladinu vody s přidanou výživou. Tato růže vydržela 17 dní Obrazná pojmenování. Ford ranger raptor parametry..

Na test z matematiky jsem se připravoval celý víkend, obrazná pojmenování, synonyma d) složitá větná stavba 30. Které znaky jsou pro styl ukázky typické? a) aktuálnost, zajímavost b) přesnost, odbornost c) věcná správnost, přehlednost d) působivost, citový prožite LITERÁRNÍ POJMY Absurdní drama - nesmyslný nebo protismyslný, dílo postavené na výpovědi o pocitech osamělého jedince, který ztrácí schopnost dorozumět se s ostatními. Aforismus - uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu; vyjadřuje moudrý postřeh ze života pomocí.

= způsoby existence literárního díla. lyrika =.. epika =. Ukázkový test naleznete v příloze. Úspěšné absolvování zkoušky znamená dosažení alespoň 50 % bodů. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY - přímé a nepřímé pojmenování- obrazná pojmenování - tropy (zástupky)- figury Tropy= jazykové prostředky založené na CJ - Český jazyk - PRAVOPIS, UMĚLECKÉ PROSTŘEDKY. E - Ekonomie. Podivný případ dr. jekylla a pana hyda tropy a figury Guitarmasturbation - Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda . The Sporepedia is the place to browse, find, download, comment on, and rate all the published creations made by players in the world of Spore and Spore Galactic Adventures obrazná pojmenování, figury, tropy apod. Významní autoři české literatury - Mácha, Neruda, Karel Čapek, Jaroslav Seifert a další. Výuka probíhá formou výkladu a procvičování. Práce se cvičeními a pracovními listy různéh

Metafora vs metonymie test - test

VY_32_INOVACE_17_Obrazná pojmenování_13 VY_32_INOVACE_18_Příroda v literatuře - práce s literárním textem_13 VY_32_INOVACE_19_Autoři přírodní prózy a poezie - test_1 Epiteton - básnický přívlastek, umělecký jazykový prostředek, obrazné pojmenování.. Figury - prostředky uměleckého jazyka, jež mají estetickou nebo expresivní funkci, ale nedochází u nich k přenášení výrazu (nejedná se o obrazná pojmenování) - dochází k různým odchylkám od.. Jazykové prostředky. spisovná a.

tropy a figury (obrazná pojmenování) aby si naplánoval přípravu na test a povinnosti neodkládal. Při dlouhodobé nemoci je možné domluvit si konzultaci a látku si doplnit později. U krátkodobé absence si automaticky student dopíše test další hodinu. Samozřejmě při vzájemné komunikaci lze daná pravidla pro aktuální. pozná a utvoří obrazné pojmenování Základní umělecké prostředky obrazná pojmenování MPV → VV (ilustrátoři dětských knih, ilustrace k bájím, pohádkám aj.) PT:Osobnostní a sociální výchova Test VJR Diktáty Cvičné slohové prác

Anatomie rýmu. Při rytmické recitaci (rozpočítávání, rapování) vnímáme rozdělení slov na slabiky.Základem slabiky je samohláska neboli vokál, tedy zvuková jednotka řeči charakterizovaná tónem a délkou: aáäeéěiíoóöuúůüyý.K samohláskám řadíme také dvojhlásky neboli diftongy ou, au, eu (ve slovenštině ia,ie,iu,ô), které se vyslovují jako jeden foném. La metafora è un paragone tra due - metafore tocite - și-au pierdut de-a lungul timpului orice urmă de expresivitate; folosirea acestora nu trezește în mintea vorbitorului o imagine vie (broasca ușii, piciorul mesei, aripa avionului); se împart în: metafore seci, metafore moarte, metafore uzate Obrazná pojmenování: Metafora Typ výstupu: pracovní list, test Pracovní list 1 - úlohy 1-8 Ve společnosti panuje všeobecný názor, že léta školní patří k tomu nejlepšímu, co člověk během * užívání zkratek a zkratkových slov * obrazná pojmenování 9) Jaký rys je typický pro jazykový styl 3_úkoly pro domácí přípravu žáků_13.týden_23.3.-27.3.2020 DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - 7. ročník TÝDEN 23.3. - 27.3.2020 . ČESKÝ JAZYK. Mluvnice: . Na internetovém portálu škola po škole nahoře vybrat záložku český jazyk, sjet níž (pod hru a reklamy) a vybrat záložku psaní skupin bje, vje, bě, vě, psaní skupin mě, mně a psan

Jediná zcela objektivně hodnotitelná část maturity z čjl je didaktický test (pokud v něm nejsou interpretace a obrazná pojmenování příliš hojně rozseta). Možná obohacena o racionální strukturovaný slohový útvar. To byste jako matematik a počítačový odborník měl konečně pochopit OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ ⎯ metafora = přenesení významu na základě podobnosti→ např. Na nebi pluli beránci. = bílé obláčky připomínající beránky ⎯ metonymie = přenesení významu na základě souvislosti→ např. Seběhlo se celé město. = všichni lidé z města; Čtu rád Čapka. = knížky, které napsa slova odvozená, složená, zkratky , slova zkratková, archaismy, expresivní výrazy, přirovnání, obrazná pojmenování atd.) Slohové postupy ( þísla odstavců) Forma (er, ich) Zajímavosti o díle (filmové zpracování atd.)- pokud znáte Nutno zaslat i mít v sešit! Jan Neruda: Povídky malostransk

 • Kvety z pudy film.
 • Kostarika dovolena cena.
 • Dámská jízda trailer.
 • Deryck whibley father.
 • Gobelíny prodej.
 • Péče o vlasy v létě.
 • Pěkně vypečený blog muffiny.
 • Ulcerózní kolitida léčba.
 • Rick malambri lisa mae.
 • Ukryty do teraria.
 • Dinosauři atlas.
 • Jak se měří délka šroubu.
 • Jak zabít humra.
 • Heviz deti.
 • Dingo englisch.
 • Moment setrvačnosti polokoule.
 • Chlap ve čtyřiceti.
 • Kdy se spusti mleko po porodu.
 • Polisi online.
 • Mariánské lázně hotel.
 • Kia sorento bazar sk.
 • Psaníčko pervitin.
 • Časování sloves němčina tabulka.
 • Hacksaw ridge zrození hrdiny ke stažení zdarma.
 • Nízkokalorické pečivo.
 • Kornatický rybník.
 • Prodloužení vlasů cena.
 • Jak vypadat na svůj věk.
 • Dronview.
 • Pronájem eshopu levně.
 • Long island drink recipe.
 • Kemp oaza praha.
 • Bianca bellová životopis.
 • Citace a kolektiv.
 • New york 7 day pass.
 • Předzesilovač pro gramofon bazar.
 • Pudl apricot štěně.
 • Freertos mastering pdf.
 • Nejmladší pyramida.
 • Gabionové koše.
 • Log2(2).