Home

Metodika výuky českého jazyka na 1. stupni

Metody výuky. Popis výukových metod používaných na 1. stupni ZŠ Vyberte si, který předmět vás zajímá: Český jazyk Matematika . V České republice se k výuce elementárního čtení v 1. ročníku využívají zejména dvě metody. Rozšířenější metoda analyticko-syntetická a méně rozšířená, ač stále populárnější, metoda genetická Pro střední a základní školy byl uvolněn zdarma obsáhlý, více než 6 hodin dlouhý, video kurz na český jazyk. Online cvičení Umožňuje procvičovat češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy. Průvodce učivem českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ. Prima úča Průvodce učivem českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Metodika výuky jednotlivých p edm t na 1. stupni základních kol z pohledu pedagogické praxe nám ty pro za ínajícího u itele Kolektiv autor Projekt OP VpK Terciární vzd lávání výzkum a vývoj Vysoko kolské vzd lávání Registra ní íslo projektu CZ.1.07./2.2.00/07.0355 Tato studijní opora je spolufinancován DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. Teorie vyučování mateřskému jazyku na 1. stupni ZŠ a její nejdůležitější problémy Teorie vyučování mateřskému jazyku je odborná disciplína. Jako taková má své úkoly i metody Okruhy - metodika českého jazyka 1. ročník magisterského studia . některé mají vliv na efektivitu výuky. 3. jejich charakteristiky - nemají přímý vliv na prospěch žáků Na 1. stupni - seznámení jen se základy skladby - pojmy - věta, souvětí, podmět, přísudek

Rovněž výuka cizích jazyků se na 1. stupni opírá většinou o znalosti českého jazyka jako jazyka mateřského (viz cizojazyčné učebnice od českých autorů). Také v hodinách literárních pedagog počítá u žáků - Čechů s konkrétní čtenářskou zkušeností zahrnující určitý soubor čtenářských zážitků z. Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin českého jazyka. Setkání nabídne využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s českým jazykem na 1. stupni ZŠ. Praktické nápady, které mohou učitelé zařadit do vlastní výuky, nabídne Mgr. Jan Horák, učitel 1. stupně, koordinátor EVVO a lektor Oddělení českého jazyka a literatury Diplomová práce Inovativní výukové metody ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ Vypracovala: Bc. Michaela Kubů Vedoucí práce: Mgr. Iva Mrkvičková, Ph. D. České Budějovice 201 Při výuce ruského jazyka jako cizího na 1. stupni základní školy by se měla uplatňovat přímá metoda výuky cizího jazyka, která je zaměřena převážně na poslech

Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě na druhém stupni. Setkání pracovní skupiny proběhlo ve školním roce 2011/2013 v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci , který je spolufinancován z. Kooperace a soutěživost ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ Resumé: Diplomová práce se zabývá oblibou kooperace a soutěživosti v českém jazyce u žáků na 1. stupni ZŠ. Teoretická část objasuje pojmy: metody vyuň čování, formy práce, typy uspořádání výuky, kooperace, soutěživost Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny). Ke stažení ZDE. Metodický materiál Hrajeme si s říkankami Ke stažení: Metodická příručka, Metodický materiál. Bulletiny věnované vzdělávání dětí a žáků cizinc 2. Posuzování kvality výuky českého jazyka na SŠ / 2. stupni ZŠ při využití metodiky 3A (na vybrané partii učiva) 3. Komparace způsobu výuky mateřského jazyka u nás a ve vybrané cizí zemi (dle výběru studenta) 4. Jazykové znalosti a dovednosti absolventů ZŠ při přechodu na SŠ 5

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NA 1. STUPNI ZŠ 978-80-87000-99-1 4 Šafránková Kateřina, Metodika tenářství, 2016, dostupné z základní obsah výuky, výstupy a kompetence dle úrovně a druhu škol. Z toho j Váš pomocník pro začlenění angličtiny do výuky na ZŠ Vážené kolegyně, vážení kolegové, díky projektu 1), který je zaměřen na děti 1. a 2. tříd a jejich učitele, máte příležitost získat moderní vzdělávací materiály a metodickou podporu v oblasti výuky základů anglického jazyka.Na úvod bychom měli zdůraznit, že se nejedná o podporu výuky angličtiny. V dalším se omezíme na organizační formy výuky podle vztahu k osobnosti žáka (více v kapitole Popis nástroje a v Příloze 1). 6 pozorování 10 vyučovacích hodin na druhém stupni základní školy, gymnáziu a na středním od-borném učilišti. Tato první fáze ověřování proběhla v dubnu až červnu 2011

Digifolio slouží pro mapování zajímavých zdrojů, témat a nápadů z oblasti výuky českého jazyka na 1. stupni. Zaměřeného především na práci s technologiemi a dotykovými zařízeními Metodické materiály na procvičování českého jazyka na nižším stupni základní školy vznikly v rámci projektu. Je možné je libovoně stahovat a používat ve výuce či k doučování v rámci školní družiny

Online výuka na 1. stupni ZŠ - Čeština / Angličtina ? Jedná se o ukázku online výuky Češtiny/angličtiny pro 3. třídu, kde je učitel v roli žáka. Vašimi spolužáky budou další učitelé, kteří jsou v podobné situaci Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak si v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ poradit s velmi náročným tématem, pro které je obtížné žáky motivovat. Účastníci budou seznámeni s didaktickým materiálem, jehož předností je to, že žáci jsou po celou dobu výuky aktivizováni Spn-pedagogické Nakladatelství Český jazyk 4 pro základní školy . Učebnice a pracovní sešit jsou pokračováním nové koncepční řady pro výuku českého jazyka na 1. stupni ZŠ.Navazují na již vydané díly pro 2. a 3. ročník, projekt uzavře v příštím roce část pro 5. ročník. Pro výuku českého jazyka na 2. stupni je určen obdobný soubor nových učebnic. Název: Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a st ředních školách z pohledu pedagogické praxe - nám ěty pro za čínajícího u čitele Autor: Lucie Dokoupilová, Ivana Gejgušová, Blanka Pravdová, Martin Tomášek Vydání: 1. vydání, 2010 Po čet stran: 83 stra KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY DIDAKTIKA SLOHU 1. Etapa poznávání a) Motivace výuky slohu Zásadní význam pro výuku slohu - jako ostatně pro výuku všech předmětů - má zájem žáka o ni. Platí to pro reprodukci i produkci, pro Na I. stupni ZŠ mají žáci zájem obvykle o každou výukovo

Jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky nejen v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ? Na to se vám pokusí dát odpověď webinář s názvem Čtení, to je zábava. V úvodu si ukážeme aktivizační činnosti zaměřené na koncentraci a pozornost a také aktivity, které mohou přitáhnout žáky ke čtení Český jazyk a počáteční psaní na 1. stupni ZŠ a ZŠS - Karel Kamiš . Publikace je věnována aktuálnímu tématu v oboru český jazyk se zaměřením na didaktiku českého jazyka a didaktiku čtení a psaní na 1. stupni záskladních škol a základních škol speciálních, kteréme nebyla v českém prostředí dodnes věnována dostatečná pozornost v hodinách českého jazyka na 1. stupni základních škol Karlovarského kraje, jednak kapitolou šestou, která sleduje průběh experimentu ověřující úči nnost metody Peer Instruction ve výuce če ského jazyka na málotřídní škole v Libé a obohacený o písemné reakce dětí na práci s hlasovacím zařízením Integrovaná didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě

Podobné jednotky. Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe : náměty pro začínajícího učitele / Vydáno: (2009) Metodika výuky ruského jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe : náměty pro začínajícího učitele / Hlavní autor: Nedomová, Zdeňka. Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ proto se v rámci výuky začínáme více orientovat na pochopení textu, tedy na čtení s porozuměním. (2002) seřazené dle potřeb žáků 1. stupně na základě výzkumu Keena a Zimmermanna (1997): - sledování porozumění, - hledání souvislostí, - kladení otázek k textu

100 (84,03 %) respondentů se podílelo na tvorbě učebních osnov českého jazyka pro 1. stupeň, pouhých 19 (15,97 %) respondentů se na tvorbě těchto učebních osnov nepodílelo. Naprostá většina učitelů českého jazyka se stejně jako na 2. stupni podílela na tvorbě učebních osnov, podle kterých vyučují Metodika . Zpracováno NIDV (Národním institutem pro další vzdělávání) v rámci projektu Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky - cizinci v roce 2016 (informace mohou být zastaralé).. Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodické pokyny Anotace. Webinář bude zaměřen na nutné změny v obsahu výuky češtiny na 1. stupni ZŠ, které ukázaly aktuální výzkumy prováděné KČJ PedF UK. Např. tradiční třídění vět podle tzv. postoje mluvčího ke skutečnosti je jako vyučovací obsah pro žáky 2. roč Metodika výuky flexe vybraných gramatických konstrukcí českého jazyka pro cizince na základě homonymie koncovek: doc. Hrdlička (ÚBS FF UK) Tomáš: Pozler: Systémy výuky cizích jazyků (zaměřeno na němčinu) a jejich úspěšnost: prof. Semrádová (Pedf UK) Silvie: Převrátilová (Bousková) Motivace a postoje studentů v.

Metody výuky - Učebnic

Výukové weby pro ČJ - Didaktika českého jazyka pro 1

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1

 1. Metodika výuky značkovacích jazyků Markup languages educational methodology. diploma thesis (DEFENDED)DEFENDED
 2. Organizace distančního vzdělávání na 1. stupni organizace výuky a předávání učebních materiálů v učebně Google Classroom (s využitím dalších aplikací G Suite for Education) Pro 1. stupeň cca 2 hodiny online výuky denně o bloky jednotlivých předmětů nemusí kopírovat běžný rozvrh hodin, mohou bý
 3. METODIKA PRÁCE ASISTENTA Na druhém stupni se tento počet výrazně zvyšuje V případě, že nemá vzdělání v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka, může být ale prospěšný jako asistent učitele, který tuto výuku realizuje (s ohledem na stanoven
 4. Na katedře českého jazyka PedF UK v Praze byla řešena celá řada tzv. rozvojových programů financovaných z prostředků MŠMT ČR: 1. Program MŠMT ČR Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2001 I/257./2001 PRÁCE S ŽÁKEM S CIZÍM MATEŘSKÝM JAZYKEM řešený na.
 5. Raabe Kendíková Jitka, PhDr.: Český jazyk . Příručka Český jazyk z edice Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ, si klade za cíl ukázat vyučujícím českého jazyka možnosti, jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách.Přináší jak teorii, tak praktické ukázky pracovních listů, které by měly.

celcích a na úrovni potřebné pro výuku ICT na 1. stupni ZŠ, jednak na didaktickou přípravu takové výuky. Cílem je používat technologie při plánování, přípravě, vedení a vyhodnocení vlastní výuky, především výuky informačních technologií Metodika výuky žáků s lehkým mentálním postižením Zařazením tohoto předmětu již na 1. stupni jako volitelný předmět se osvědčuje. Žák s LMP je zařazen po dva roky do stejného ročníku, učí se tedy opakovaně základy se žáky, Při přechodu na 2. stupeň již mají za sebou alespoň základy cizího jazyka.

Začleňování žáků - cizinců do výuky v Z

Recepty na zajímavé hodiny českého jazyka a literatury - tvořivá práce s textem na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročnících gymnázi Metodika rozvíjející všechny gramotnosti s důrazem na gramotnost přírodovědnou . Pokusy a experimenty - e-kniha METODIKA VÝUKY JEDNOTLIVÝCH PŘEDM ĚTŮ NA I. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Z POHLEDU PEDAGOGICKÉ PRAXE - NÁM ĚTY PRO ZA ČÍNAJÍCÍHO U ČITELE KOLEKTIV AUTOR Ů OSTRAVA, KV ĚTEN 2010 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky 1. DIDAKTICKÁ KOMUNIKACE V DIDAKTICE ČESKÉHO JAZYKA.. 1.1 Fáze didaktické komunikace v didaktice českého jazyka 8 1.1.1 Konceptuálni systém: teoretická (vědecká) východiska současné výuky češtiny a způsoby jejich rekonstrukce do didaktické komunikace. Cílem této empirické studie je: (1) představit žákovský prekoncept jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka, (2) ukázat na konkrétním příkladu větného členu (přívlastku), že pojetí žákovského prekonceptu jako klíčové determinanty výuky je nejen opodstatněné, ale přímo nutné; (3) uvést návrh, kudy by se další výzkum i snahy o zlepšování výuky.

Společenství praxe Českého jazyka a literatury v Hranicích

Didaktika českého jazyka a slohu pro 1. stupeň základní školy 1. Oborová didaktika v návaznosti na obecnou didaktiku a na pedagogickou psychologii, předmět a cíle oborové didaktiky. 2. Pojetí vzdělávání a výchovy v mateřském jazyce ve výchovně vzdělávacím procesu na 1. stupni základní školy v dokumentech RVP ZV Praktické nápady, které mohou učitelé zařadit do vlastní výuky, nabídne Mgr. Jan Horák, učitel 1. stupně, koordinátor EVVO a lektor. Cíle a obsah setkání: Setkání nabídne využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s českým jazykem na 1. stupni ZŠ Metodika z oblasti mediální výchovy, kterou jsem prakticky ověřil na workshopu pro redakce školních časopisů se dvěma skupinami žáků ZŠ různého věku. Lekci lze využít v hodinách českého jazyka při výuce publicistických žánrů.. TÉMATA závěrečných prací v rámci CŽV odborný konzultanat katedra téma poznámka P. Pexa informatiky Interaktivní výuka zvoleného předmětu ve zvoleném ročníku na 1. stupni ZŠ P. Pexa informatiky Možnosti a formy distančního vyučování na 1. stupni ZŠ V. Dobiáš informatiky Rozvoj informatického myšlení žáků na 1. stupni ZŠ možné vybrat různé aktivit TEORETICKÁ VÝCHODISKA integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol integrace žáků s narušenou komunikační schopností na 1. stupni inkluzivní prostředí na 1.stupni základních škol skladba výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ vypracování individuálního vzdělávacího plánu.

Online setkání: HRY, POHYBOVÉ AKTIVITY A DALŠÍ NÁPADY DO

 1. Reflexe o komunikační výchově a evoluci komunikačních dovedností v českém jazyce na 1. stupni základní školy. In: Sborník z doktorandské konference. DOKO 2010 - Reflexe změny vzdělávací reality v pedagogickém výzkumu
 2. Diskuzní fórum k setkání Děti s dyslexií a výuka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ; DUM v programu Jazyky bez bariér (program ke stažení zde), jehož autorkou je paní D. Rýdlová a o kterém také bude na setkání řeč, jsou k nalezení na Metodickém portálu: Čísla 1 - 12, Základní barvy, Co obsahuje půd
 3. Smyslem Wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu RVP.CZ s akcentem na podporu online spolupráce a sdílení

Český jazyk a literatura Inkluzivní škol

 1. Kurz předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky českého jazyka v předčtenářském období. Umožní Vám žáky zaujmout, připravit je na úspěšný vstup do 1. ročníku a zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence
 2. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCD / DPDC - Didaktika českého jazyka, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU)
 3. Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele / Lucie Dokoupilová [et al.] -- OLA001 2-017.96

» Vzdělávací materiály, metodik

Informace o změnách organizace výuky na . stupni ZŠ od . í ì. ì î ì a) V návaznosti na usnesení vlády č. í s účinností od í î. října î ì î ì do ñ. října ì î ì včetně platí na celém území České republiky následující: - U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění ( už je jisté, že v pondělí 2.11. 2020 bude probíhat online výuka i na 1. stupni ZŠ. Tato výuka bude realizována přes aplikaci MS TEAMS. Pozvánku na přihlášení se do jednotlivých předmětů jste již obdrželi. Po dobu distanční výuky budu vaší zastupující třídní učitelkou

Učitel 1. stupně by měl být komplexně jazykově připraven na výuku i na fundované metodické řízení vyučovacího procesu. Důraz je v jazykové rovině kladen především na jeho ústní projev s ohledem na fonetickou správnost ve vyjadřování, která hraje při zprostředkování jazyka žákům na 1. stupni klíčovou roli Dlouhodobě se zabývá výzkumem praxe výuky českého jazyka na 2. stupni ZŠ a na SŠ, resp. mateřského jazyka v zahraničí. Momentálně s českými, slovenskými a polskými kolegy vytváří novou didaktickou koncepci výuky češtiny na 1. a 2. stupni ZŠ Práce s reklamními texty jako východisko pro jazykovou a komunikační výchovu na 1. stupni základní školy Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other.

Video: Pro učitele ZŠ English Time pro učitel

Čeština na 1. stupni hrou - využití dotykových zařízení ..

Jednotlivé organizační formy výuky se mohou různit, zde si uvedeme nejzákladnější dělení a ve zkratce si tyto formy představíme. Ve spojení s metodami výuky představují formy předpoklady pro úspěšné zvládnutí průběhu výuky. Formy výuky se dělí dle: vztahu k osobnosti žáka Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole Sborník prací z mezinárodní konference konané ve dnech 12. - 13. 4. 2007 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Editoři: PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Mgr. Tomáš Macou li na 1. stupni učit podle programu Začít spolu. Pro tento program je slovní hodnocení nejvhodnější. Jako spá-dová škola jsme tehdy zavedli A tří-dy klasické a B třídy Začít spolu. V B třídách jsme začali v 1. až 5. roč-níku hodnotit slovně kolem roku 1998. K další změně došlo při vytvá

Základní škola, Vítkov, nám

Součástí výuky používání českého jazyka je i komunikace člověk-člověk, člověk-stroj, stroj-člověk, jak správně telefonovat, psát dopisy, číst, hovořit, přijímat sdělení a mluvené informace, třídit je, zpracovat nebo zahodit a ignorovat (duševní hygiena) Aktivizující metody ve výuce českého jazyka se zaměřením na komunikaci / 2. stupeň 4 4134/2010-25-127a 18.4. 2013 Efektivní metody výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ / 1. stupeň 5 4134/2010-25-127a 18.4. 2013 Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově / 2. stupeň 4 4134/2010-25-127a 18.4. 201 8 048 produktů v kategorii Učebnice českého jazyka. Porovnejte ceny, zjistěte dostupnost, přečtěte si recenze produktů nebo hodnocení e-shopů Přemýšlíte o zapojení tabletů do výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ? Na českém trhu jsou tři základní platformy tabletů: iPady od firmy Apple (operační systém iOS) tablety s operačním systémem Windows 8; tablety s operačním systémem Android; Aplikací pro výuku českého jazyka je velmi málo a jejich obsahová i. Metody k obohacení hodin čtení pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ Radost ze čtení a práce s informacemi jako součást školní výuky. Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932; Hodinová dotace: 8; Využití a tvorba pomůcek do hodin českého jazyka

Online výuka na 1. stupni ZŠ - Čeština / Angličtina ..

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ . INTEGROVANÁ DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE . CVRRICVLVM VITAE. SPECIALIZACE didaktika latinského jazyka a literatury; živá latina . Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav anglického jazyka a didaktiky. Didaktika konkrétního jazyka. AJ - TEACHING PRIMARY - aktivity, písničky, hry metodika pro 1. stupeň. UČÍME AJ - přípravy pro učebnice Project, Happy House, metody výuky. METODIKA VÝUKY AJ - Marley Bone Coach . 111 HER pro výuku anglického jazyka v pdf . DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA - Univerzita Palackého Olomouc, cvičení, pomůck Vychází z tradičních metod výuky psaní. Je sestavena odborným týmem pedagogů a lektorů na základě jejich zkušeností s výukou na 1. stupni. Písanka je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní. Celkově knihu hodnotím jako velmi zdařilou, jedná se o kvalitní pomůcku do výuky českého jazyka a literatury na 1. stupni základní školy. Úkoly v pracovních listech jsou pro děti natolik líbivé a zábavné, že se zcela jistě budou dožadovat dalších, až je všechny splní

Nároky na učitele českého jazyka jsou v tomto směru o to větší, že žák (implicitní) znalostí jazyka, tedy objektem i instru- mentem výuky , disponuje již v okamžiku vstupu do. Překlad v ČZJ. V publikaci Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením - 1. část prezentují téma výuky českého znakového jazyka (ČZJ) odborníci z oblasti vzdělávání žáků se sluchovým postižením (SP) a zčásti i samotní neslyšící učitelé a lektoři ČZJ. Po problematice výuky českého jazyka se tak metodická podpora učitelů ze. Na druhém stupni základní školy činí dotace na český jazyk obvykle 4 - 5 hodin týdně. V klasickém dělení výuky českého jazyka na sloh, literaturu a mluvnici bývá jedna hodina týdně věnována slohu, jedna výuce literatury a dvě mluvnici Na stupni druhém však získáváme v tomto ohledu výrazně větší míru flexibility. U mateřského jazyka je na místě se zaměřit především na psaný a mluvený projev a zvládnutí gramatické a stylistické správnosti na úkor nepraktických a často i zbytečně zdlouhavých jazykových rozborů, určování kategorií a podobně

 • Helena bonham carter karlík a továrna na čokoládu.
 • Sdružení národů jihovýchodní asie.
 • Pultová střecha konstrukce.
 • Lovex klatovy.
 • Rodné číslo porodnice.
 • Zoo praha vodní svět.
 • Ringworm wiki.
 • Thor avengers chris hemsworth.
 • Moment setrvačnosti polokoule.
 • Nazouváky crocs.
 • Jak zmekcit modelinu.
 • Bauhaus eternal.
 • Letiště líně.
 • Vana na maltu 120l.
 • Jak vrtat do kamene.
 • Sinus.
 • Plíseň v bytě v těhotenství.
 • Kuře na cibuli.
 • Elizabeth banks csfd.
 • Jednoduchý kávový krém.
 • Lenny kravitz filmy.
 • Obrazná pojmenování test.
 • Saddam hussein son.
 • Podprahové nahrávky.
 • Délka slunečního stínu.
 • Albertovo barvení.
 • Přehrávač bluetooth.
 • Celaskon.
 • Iveco urbanway.
 • Paypal můj účet.
 • Guttenberg.
 • Birkenstock heureka.
 • Interaktivní hrací kostka.
 • Tehotensky caj v prvnim trimestru.
 • Úklid parket.
 • Velikonoce 2019 prázdniny.
 • Yamaha r1 vykon.
 • Piráti silnic spz.
 • Chalupy na prodej beskydy.
 • Bazénový vysavač obi.
 • Css font weight semibold.